Nguyễn Thanh Tùng
Dự án đã thực hiện
22 dự án
Số lượt xem
804 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
28/10/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Kỹ năng
btck

2023-05-24 20:35:54 · 120 views

btgk

2023-05-22 10:21:32 · 51 views

btvn3

2023-05-14 11:12:19 · 13 views

btvn2

2023-05-14 11:11:01 · 16 views

Instagram UI

2023-05-10 16:09:30 · 7 views

baitapcuoiky

2023-03-02 19:46:36 · 17 views

btvn5

2023-02-23 11:18:53 · 243 views

btvn4

2023-02-18 14:34:12 · 70 views

btvn3

2023-02-16 10:08:06 · 33 views

btvn2

2023-02-11 09:52:17 · 36 views

btvn1

2023-02-11 09:17:58 · 23 views

btcuoiky

2022-12-14 19:00:37 · 20 views

btvn5

2022-12-13 09:06:45 · 10 views

btvn4

2022-12-07 15:14:43 · 16 views

baitapbuoi2

2022-11-30 15:28:32 · 13 views

baitapvenha1

2022-11-25 16:15:43 · 20 views

baicuoiky

2022-11-15 19:26:15 · 13 views

baitapvenha buoi 4

2022-11-08 11:40:05 · 16 views

bài giữa kỳ

2022-11-08 11:33:43 · 31 views

baitapvenha

2022-11-03 19:39:55 · 5 views

btvn buổi 3

2022-11-02 15:11:49 · 17 views

Bài tập về nhà buổi 1

2022-10-30 21:47:56 · 14 views

PT 102.91
Photography
Giảng viên:
Lê Hữu Hưởng
Trợ giảng:
Academy
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /3
UI 100.2 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Phạm Hồng Phúc
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN Buổi 1

Instagram UI

BTVN Buổi 2

btvn2

BTVN Buổi 3

btvn3

BTVN Buổi 4

btgk

BTVN Buổi 8

btck

Xem bằng
PS 97.2 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN 1

btvn1

BTVN 2

btvn2

BTVN 3

btvn3

BTVN 4

btvn4

BTVN 5

btvn5

BTCK

baitapcuoiky

Xem bằng
STUDY PACK Sài Gòn - 12 tháng K95
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP 95.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Đỗ Mai Chi
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

[BTVN] - Buổi 1

baitapvenha1

[BTVN] - Buổi 2

baitapbuoi2

[BTVN] - Buổi 3

[BTVN] - Buổi 4

btvn4

[BTVN] - Buổi 5

btvn5

[BTVN] - Buổi 6+7+8

btcuoiky

Xem bằng
AI 94.121 SG
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Tống Quỳnh Tiên
Trợ giảng:
Nguyễn Võ Phương Đài
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

btvn b1

Bài tập về nhà buổi 1

bài tập về nhà buổi 2

btvn buổi 3

Bài tập về nhà Buổi 3

baitapvenha

Bài giữa kì

bài giữa kỳ

Nop bai phat thao va moodboard

baicuoiky

Nộp bài cuối kì Inforgraphic

Xem bằng