Đỗ Khánh Nguyên
Dự án đã thực hiện
9 dự án
Số lượt xem
298 lượt
Số lượt thích
14 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
11/11/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN_Buoi3

2023-02-24 22:10:23 · 20 views

Làm cách nào đây ?

2023-01-15 22:15:32 · 20 views

Cầu và Thang

2023-01-15 22:09:54 · 14 views

Bài tập buổi 1

2022-12-23 14:27:51 · 6 views

Cuối Khóa

2022-12-21 12:29:00 · 32 views

new jeans new show

2022-12-07 14:06:47 · 104 views

summer is coming

2022-12-02 13:04:24 · 24 views

look at the sun

2022-11-30 11:08:57 · 22 views

N

2022-11-24 20:09:29 · 56 views

PR 97.91 SG
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Lê Giang
Trợ giảng:
Giang Minh Tuấn
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /3

Bài tập 1

Bài tập về nhà buổi 3

BTVN_Buoi3

Bài tập Cuối Môn

Xem bằng
AI 96.91 SG
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Tống Quỳnh Tiên
Trợ giảng:
Lê Trần Huyền Trang
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

Buổi 1

Bài tập buổi 1

Buổi 2

Buổi 3

Buổi 5

Cầu và Thang

Buổi 8

Làm cách nào đây ?

Xem bằng
PS 95.91 SG
Photoshop
Giảng viên:
Bùi Huệ Tâm
Trợ giảng:
Rosie
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

N

BÀI TẬP BUỔI 2

look at the sun

BÀI TẬP BUỔI 3

summer is coming

BÀI TẬP GIỮA KÌ

new jeans new show

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Cuối Khóa

Xem bằng
Skill Set (SG)
Skill Set
Số buổi đã học: 0 /24
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS DANH SÁCH CHỜ SG
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0