Trương Ngọc Minh Anh
Dự án đã thực hiện
8 dự án
Số lượt xem
122 lượt
Thành viên từ
21/11/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Bài tập cuối kì

2023-01-02 22:01:45 · 31 views

Bao li xi

2022-12-29 00:17:05 · 7 views

Christmas card

2022-12-23 00:11:20 · 9 views

Movie Poster

2022-12-07 14:29:27 · 22 views

Màu sắc

2022-12-02 13:40:08 · 12 views

Animal letter

2022-11-30 15:15:49 · 9 views

BTVN-Buoi 1

2022-11-27 00:24:25 · 21 views

Day 1

2022-11-25 13:56:41 · 11 views

PR 96.91 SG
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Lê Giang
Trợ giảng:
Giang Minh Tuấn
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /3
AI 95.92 SG
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Đặng Tuyết Trinh
Trợ giảng:
Nguyễn Võ Phương Đài
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

BÀI TẬP BUỔI 1

BTVN-Buoi 1

BÀI TẬP BUỔI 2

BÀI TẬP BUỔI 4

Christmas card

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Bao li xi

Xem bằng
PS 95.91 SG
Photoshop
Giảng viên:
Bùi Huệ Tâm
Trợ giảng:
Rosie
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

Day 1

BÀI TẬP BUỔI 2

Animal letter

BÀI TẬP BUỔI 3

Màu sắc

BÀI TẬP GIỮA KÌ

Movie Poster

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Bài tập cuối kì

Xem bằng
Skill Set (SG)
Skill Set
Số buổi đã học: 0 /24
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0