Nguyễn Thị Thanh Huyền
Dự án đã thực hiện
7 dự án
Số lượt xem
96 lượt
Thành viên từ
18/02/2023
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN 1

2023-08-27 10:18:23 · 3 views

Drag queen show

2023-04-02 10:42:41 · 17 views

Poster cuối khóa

2023-04-01 22:26:43 · 5 views

BTVN4

2023-03-25 08:35:36 · 14 views

BTVN3

2023-03-25 01:19:19 · 4 views

BTVN2

2023-03-14 23:15:09 · 38 views

BTVN1

2023-03-13 14:31:40 · 15 views

NewME Starter Pack HN
NewME Starter Pack
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 98.7 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Đông Nguyên
Trợ giảng:
Họe Mi
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

Buổi 1: Cắt ghép tự do

BTVN1

Buổi 2: Collage Art

BTVN2

Buổi 3: Layout Design

BTVN3

Buổi 4: Commercial Product Poster

BTVN4

Buổi 5: Graphic Poster

Buổi 6: Poster cuối khóa

Poster cuối khóa

Buổi 7: Bộ ấn phẩm cuối khóa

Drag queen show

Xem bằng