Nguyễn Thảo My
Dự án đã thực hiện
11 dự án
Số lượt xem
187 lượt
Thành viên từ
22/02/2023
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
cover

2023-04-03 22:06:41 · 7 views

avater

2023-04-03 22:05:26 · 6 views

poster cmbyn

2023-04-03 22:03:20 · 4 views

cmbyn poster

2023-04-01 00:04:44 · 14 views

merry christmas card

2023-03-29 11:01:23 · 16 views

Kem Tràng Tiền

2023-03-24 19:43:14 · 18 views

nikolai

2023-03-23 08:39:35 · 10 views

MAGNUM ice cream

2023-03-23 08:38:38 · 42 views

the weeknd album

2023-03-18 21:10:29 · 32 views

UK in 1900s

2023-03-15 19:32:28 · 25 views

Nguyen Thao My THB1

2023-03-12 22:32:22 · 13 views

PS 98.7 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Đông Nguyên
Trợ giảng:
Họe Mi
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 11 /7

Buổi 1: Cắt ghép tự do

Nguyen Thao My THB1

Buổi 2: Collage Art

UK in 1900s

Buổi 3: Layout Design

the weeknd album

Buổi 4: Commercial Product Poster

MAGNUM ice cream

Buổi 5: Graphic Poster

merry christmas card

Buổi 6: Poster cuối khóa

cmbyn poster

Buổi 7: Bộ ấn phẩm cuối khóa

poster cmbyn

Xem bằng