Giang Phương Hoa
Dự án đã thực hiện
13 dự án
Số lượt xem
941 lượt
Số lượt thích
9 lượt
Số lượt Featured
3 lượt
Thành viên từ
27/03/2023
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
JELLYFISH

2023-07-23 10:42:37 · 153 views

BTGK

2023-07-08 09:47:00 · 103 views

BTVN7

2023-06-23 19:43:25 · 126 views

btvn5

2023-06-18 10:12:36 · 38 views

btvn4

2023-06-17 09:55:41 · 61 views

btvn5

2023-06-15 22:26:44 · 71 views

btvn2

2023-06-14 18:58:37 · 50 views

btvn4

2023-06-14 18:22:41 · 63 views

btvn3

2023-06-11 11:04:05 · 43 views

BTVN1

2023-06-11 11:03:25 · 31 views

btvn3

2023-06-09 18:16:46 · 65 views

btvn2

2023-06-05 14:31:50 · 59 views

rabbit ne

2023-06-01 18:07:51 · 78 views

DP 101.1 (Online)
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Hồng Châu
Trợ giảng:
Họe Mi
Số buổi đã học: 15 /16
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BTVN Buổi 1

BTVN1

BTVN Buổi 2

btvn2

Bài tập về nhà buổi 03

btvn3

Bài tập về nhà buổi 04

btvn4

Bài tập về nhà buổi 05

btvn5

Bài tập Giữa Kỳ

BTGK

Buổi 6: Bài tập cuối khoá

JELLYFISH

Xem bằng
PS 101.3 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Nguyễn Quang Hưng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN 1

rabbit ne

BTVN 2

btvn2

BTVN 3

btvn3

BTVN 4

btvn4

BTVN 5

btvn5

BTCK

BTVN7

Xem bằng