Nguyễn Thùy Dương
Dự án đã thực hiện
15 dự án
Số lượt xem
541 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
06/09/2023
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Kỹ năng
BTCK

2024-04-28 02:30:49 · 14 views

BTGK

2024-04-02 16:04:43 · 6 views

BTVN BUOI 3

2024-03-28 16:20:27 · 6 views

btap ae b2

2024-03-26 00:26:54 · 7 views

BTAP BUOI 1

2024-03-21 15:48:06 · 7 views

BT CUOI KY

2023-12-18 16:11:31 · 5 views

BT GIỮA KÌ

2023-12-02 23:13:01 · 174 views

BTVN B2

2023-11-25 22:45:19 · 6 views

BTVN 1

2023-11-22 01:45:50 · 10 views

bai cuoi ky

2023-10-12 19:36:16 · 140 views

btvn 5

2023-10-12 19:02:56 · 63 views

btvn 4

2023-10-07 22:04:33 · 33 views

BTVN 3

2023-09-30 18:00:43 · 14 views

BTVN 2

2023-09-26 19:29:26 · 42 views

BTVN 1

2023-09-23 23:44:15 · 14 views

AE 111.1 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Nguyễn Linh
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN BUỔI 1

BTAP BUOI 1

BTVN BUỔI 2

btap ae b2

BTVN BUỔI 3

BTVN BUOI 3

BTVN GIỮA KÌ

BTGK

BTVN CUỐI KHOÁ

BTCK

Xem bằng
PR 107.2 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Trương Thảo My
Trợ giảng:
Nguyễn Linh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN BUỔI 1

BTVN 1

BTVN BUỔI 2

BTVN B2

BÀI TẬP GIỮA KHÓA

BT GIỮA KÌ

BTVN CUỐI KHOÁ

BT CUOI KY

Xem bằng
Skill Set (Online) (HN)
Skill Set
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Skill Set (Online) (HN)
Skill Set
Số buổi đã học: 0 /24
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 105.1 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN B1

BTVN 1

.

BTVN 2

:>

BTVN 3

btvn 4

b5

btvn 5

ck

bai cuoi ky

Xem bằng