Tìm kiếm
lâm nguyễn minh châu

Living in Hồ Chí Minh

TP. HCM

Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
1074 lượt
Thành viên từ
12/01/2018
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN buoi 1

2018-10-05 15:14:35 · 613 views

BTCK - Lâm Nguyễn Minh Châu

2018-02-09 19:37:35 · 112 views

BTVN5

2018-02-02 14:02:43 · 70 views

BTVN5

2018-02-02 13:58:07 · 94 views

BTGK

2018-01-31 23:06:04 · 70 views

BTVN buổi 1

2018-01-19 13:28:03 · 115 views

PR - Danh Sách Chờ (Sài Gòn)
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 40.13 (Sài Gòn)
Illustrator
Giảng viên:
Lê Huỳnh Mai Phương
Trợ giảng:
Nguyễn Kim Ngân
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /4

BTVN BUỔI 1

BTVN buoi 1

Buổi 2 - Tạo hình nâng cao

Buổi 3 - Typography

BÀI TẬP CUỐI KHOÁ

PR - Danh Sách Chờ (Sài Gòn)
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 32.11 (Sài Gòn)
Photoshop
Giảng viên:
Dương Thị Quản Hậu
Trợ giảng:
Vũ Khánh Phượng
Số Topic đã hoàn thành: 4 /7

MỘT

BTVN buổi 1

HAI

BA

GIỮA KỲ

BTGK

BTVN BUỔI 5

BTVN5

POSTER

BTCK

BTCK - Lâm Nguyễn Minh Châu