Tìm kiếm
ID 88.1 (Online)
BTVN BUỔI 4

Chọn 1 màu thuần sắc, thiết kế 2 trang chỉ sử dụng các sắc độ (tint, tone, shade) của màu thuần sắc đó

Ngọc Diệp (GD)
Danh sách các bài đã nộp (5)
Hạn chót Hết giờ
btvbb4

24-05-2022 · 16 views

BT buổi 4

24-05-2022 · 9 views

BTVN 4

24-05-2022 · 21 views

btvnb4

30-05-2022 · 8 views

Add image

08-06-2022 · 18 views