Hoàng

@crush

6 tuổi đã vào lớp 1

Hà Nội

Đang làm tại
bed
Học tại
Cô lô mi
Dự án đã thực hiện
43 dự án
Số lượt xem
31185 lượt
Số lượt thích
68 lượt
Số lượt Featured
22 lượt
Thành viên từ
18/11/2018
Lần cuối Online
26-07-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BT 03 - InDesign Vhoangf GD 9.1

2019-08-13 18:25:48 · 539 views

Magazine Layout - Vhoangf GD 9.1

2019-08-08 18:51:04 · 1249 views

BTCK - Fundamental - GD 9.1

2019-07-31 16:40:11 · 661 views

ReDesign Logo - V.Hoang ft A Thành

2019-07-20 19:13:27 · 573 views

BT 09 - Fd - GD 9.1 - VHoangf

2019-07-09 19:15:29 · 498 views

BT 10 - Fd - GD 9.1 - VHoangf

2019-07-09 17:56:57 · 528 views

BT 08 - Fd - GD 9.1 - VHoangf

2019-07-04 17:14:06 · 475 views

BT 07 - Fd - GD 9.1 - VHoangf

2019-07-02 17:47:09 · 577 views

BT 06 - Fd - GD 9.1 - VHoangf

2019-06-27 23:47:36 · 593 views

BT 05 - Fd - GD 9.1 - VHoangf

2019-06-27 22:31:58 · 847 views

BT 02 - Fd - GD 9.1 - VHoangf

2019-06-18 16:45:24 · 541 views

Game Title - BT 06 - GD 9.1 Hoangf

2019-06-06 17:40:07 · 535 views

Birthday card - GD 9.1 hoangf

2019-06-04 17:15:06 · 597 views

BT 04 - AI - GD 9.1 Hoangf

2019-06-04 16:37:33 · 578 views

Portrait illustration - GD 9.1 - Hoangf

2019-05-30 17:52:36 · 984 views

BT 02 - AI - GD 9.1 - Hoàng

2019-05-28 18:22:34 · 634 views

Có con mèo chẳng còn thương chiếc lá là la la

2019-05-25 17:36:17 · 693 views

BT 06 - PS - GD 9.1

2019-05-16 18:10:00 · 534 views

BT 05 - PS - GD 9.1

2019-05-14 19:14:07 · 508 views

BT 04 - PS - GD 9.1

2019-05-11 18:43:33 · 751 views

BT 03 - PS - GD 9.1

2019-05-09 15:59:37 · 649 views

BT 02 - PS - GD 9.1

2019-05-07 14:27:36 · 662 views

BT 1 - PS - GD 9.1

2019-05-04 00:54:04 · 512 views

Bài tập cuối kì

2019-04-14 16:40:04 · 521 views

BT 03 - Pr 46.1 - Việt Hoàng

2019-04-06 09:58:37 · 715 views

BT 02 - Premiere 46.1 - Việt Hoàng

2019-03-30 12:34:18 · 586 views

BT 01 - Premiere 46.1 - Việt Hoàng

2019-03-24 15:38:01 · 611 views

Bài tập cuối kì - CV motion Graphics

2019-03-17 16:41:48 · 1039 views

You re beautiful Kinetic typography - Việt Hoàng - AE 45.2

2019-03-16 15:14:19 · 1558 views

BTVN 3 - AE - 45.2

2019-03-06 23:42:52 · 557 views

BTVN 2 - AE - 45.2

2019-03-02 14:59:07 · 871 views

BTVN 1 - AE - 45.2

2019-02-26 21:56:35 · 572 views

BTVN 6 - PS - Việt Hoàng - 42.6

2018-12-23 15:27:26 · 600 views

BTVN 5 - PS - Việt Hoàng - 42.6

2018-12-23 15:21:06 · 966 views

Bài tập cuối kì - PS - Việt Hoàng - 42.6

2018-12-23 15:10:49 · 795 views

Bài tập cuối kì - Việt Hoàng - AI 42.3

2018-12-21 15:06:14 · 749 views

BTVN 4 - AI - Việt Hoàng - 42.3

2018-12-12 13:12:23 · 622 views

BTVN 3 - PS - Việt Hoàng - 42.6

2018-12-09 13:31:08 · 1192 views

BTVN 2 - PS - Việt Hoàng - 42.6

2018-12-08 11:35:41 · 1069 views

BTVN 3 - AI - Việt Hoàng - 42.3

2018-12-07 13:53:49 · 693 views

BTVN 2 - AI - Việt Hoàng - 42.3

2018-12-05 14:20:27 · 1139 views

BTVN Buổi 1 - PS - Việt Hoàng - 42.6

2018-12-02 13:00:56 · 577 views

BTVN Buổi 1 - AI - Việt Hoàng - 42.3

2018-11-30 14:27:28 · 1035 views

Thiết kế chuyên sâu 9.1
Thiết kế chuyên sâu
Số buổi đã học: 0 /10
Số Topic đã hoàn thành: 23 /26

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 1 [PS]

BT 1 - PS - GD 9.1

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 2 [PS]

BT 02 - PS - GD 9.1

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 3 [PS]

BT 03 - PS - GD 9.1

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 4 [PS]

BT 04 - PS - GD 9.1

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 5 [PS]

BT 05 - PS - GD 9.1

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 6 [PS]

BT 06 - PS - GD 9.1

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 1 [AI]

Có con mèo chẳng còn thương chiếc lá là la la

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 2 [AI]

BT 02 - AI - GD 9.1 - Hoàng

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 3 [AI]

Portrait illustration - GD 9.1 - Hoangf

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 4 [AI]

BT 04 - AI - GD 9.1 Hoangf

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 5 [AI]

Birthday card - GD 9.1 hoangf

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 6 [AI]

Game Title - BT 06 - GD 9.1 Hoangf

FUNDAMENTAL - BUỔI 2

BT 02 - Fd - GD 9.1 - VHoangf

FUNDAMENTALS - BUỔI 5

BT 05 - Fd - GD 9.1 - VHoangf

FUNDAMENTALS - BUỔI 6

BT 06 - Fd - GD 9.1 - VHoangf

FUNDAMENTALS - BUỔI 7

BT 07 - Fd - GD 9.1 - VHoangf

FUNDAMENTALS - BUỔI 8

BT 08 - Fd - GD 9.1 - VHoangf

FUNDAMENTALS - BUỔI 10

BT 10 - Fd - GD 9.1 - VHoangf

FUNDAMENTALS - BUỔI 9

BT 09 - Fd - GD 9.1 - VHoangf

FUNDAMENTALS - BUỔI 11

FUNDAMENTALS - BUỔI 15

ReDesign Logo - V.Hoang ft A Thành

Bài Thực Hành Cuối Môn FUNDAMENTAL

BTCK - Fundamental - GD 9.1

Indesign buổi 1

Magazine Layout - Vhoangf GD 9.1

Indesign buổi 2

Indesign buổi 3

BT 03 - InDesign Vhoangf GD 9.1

indesign buổi 4

PR - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 46.1
Premiere
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Trương Kiều Anh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BVN buổi 1

BT 01 - Premiere 46.1 - Việt Hoàng

BVN Buổi 2

BT 02 - Premiere 46.1 - Việt Hoàng

BVN Buổi 3

BT 03 - Pr 46.1 - Việt Hoàng

Bài giữa kì - Buổi 4

Bài cuối kì - Buổi 8

Bài tập cuối kì

Bằng Giỏi
AE 45.2
After Effects
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

[BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI AFTER EFFECTS

BTVN 1 - AE - 45.2

[BUỔI 2] VẬN TỐC CHUYỂN ĐỘNG

BTVN 2 - AE - 45.2

[BUỔI 3] KINETIC TYPOGRAPHY

BTVN 3 - AE - 45.2

[BUỔI 4] CAMERA VÀ CHUYỂN CẢNH

You re beautiful Kinetic typography - Việt Hoàng - AE 45.2

[BUỔI 8] BÀI TẬP CUỐI KHÓA

Bài tập cuối kì - CV motion Graphics

Bằng Giỏi
PS 42.6
Photoshop
Giảng viên:
Lê Thanh Huyền
Trợ giảng:
Bùi Quang Sơn
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

BTVN buổi 1

BTVN Buổi 1 - PS - Việt Hoàng - 42.6

BTVN buổi 2

BTVN 2 - PS - Việt Hoàng - 42.6

BTVN buổi 3

BTVN 3 - PS - Việt Hoàng - 42.6

BTVN buổi 4

BTVN buổi 5

BTVN 5 - PS - Việt Hoàng - 42.6

BTVN buổi 6

BTVN 6 - PS - Việt Hoàng - 42.6

BTCK

Bài tập cuối kì - PS - Việt Hoàng - 42.6

Bằng Giỏi
AE - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 42.3
Illustrator
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Lưu Như Ngọc Thảo
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

[BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

BTVN Buổi 1 - AI - Việt Hoàng - 42.3

[BUỔI 2] TẠO HÌNH NÂNG CAO

BTVN 2 - AI - Việt Hoàng - 42.3

[BUỔI 3] TYPOGRAPHY

BTVN 3 - AI - Việt Hoàng - 42.3

[BUỔI 4] BÀI TẬP GIỮA KÌ

BTVN 4 - AI - Việt Hoàng - 42.3

[BUỔI 5 + 6] LOGO VÀ INFOGRAPHIC

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Bài tập cuối kì - Việt Hoàng - AI 42.3

Bằng Giỏi