Hoàng

@yul

6 tuổi đã vào lớp 1

Hà Nội

Đang làm tại
bed
Học tại
Cô lô mi
Dự án đã thực hiện
43 dự án
Số lượt xem
39087 lượt
Số lượt thích
69 lượt
Số lượt Featured
22 lượt
Thành viên từ
18/11/2018
Lần cuối Online
26-07-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BT 03 - InDesign Vhoangf GD 9.1

2019-08-13 18:25:48 · 607 views

Magazine Layout - Vhoangf GD 9.1

2019-08-08 18:51:04 · 2210 views

BTCK - Fundamental - GD 9.1

2019-07-31 16:40:11 · 780 views

ReDesign Logo - V.Hoang ft A Thành

2019-07-20 19:13:27 · 666 views

BT 09 - Fd - GD 9.1 - VHoangf

2019-07-09 19:15:29 · 585 views

BT 10 - Fd - GD 9.1 - VHoangf

2019-07-09 17:56:57 · 630 views

BT 08 - Fd - GD 9.1 - VHoangf

2019-07-04 17:14:06 · 547 views

BT 07 - Fd - GD 9.1 - VHoangf

2019-07-02 17:47:09 · 678 views

BT 06 - Fd - GD 9.1 - VHoangf

2019-06-27 23:47:36 · 702 views

BT 05 - Fd - GD 9.1 - VHoangf

2019-06-27 22:31:58 · 930 views

BT 02 - Fd - GD 9.1 - VHoangf

2019-06-18 16:45:24 · 808 views

Game Title - BT 06 - GD 9.1 Hoangf

2019-06-06 17:40:07 · 640 views

Birthday card - GD 9.1 hoangf

2019-06-04 17:15:06 · 756 views

BT 04 - AI - GD 9.1 Hoangf

2019-06-04 16:37:33 · 697 views

Portrait illustration - GD 9.1 - Hoangf

2019-05-30 17:52:36 · 1438 views

BT 02 - AI - GD 9.1 - Hoàng

2019-05-28 18:22:34 · 746 views

Có con mèo chẳng còn thương chiếc lá là la la

2019-05-25 17:36:17 · 779 views

BT 06 - PS - GD 9.1

2019-05-16 18:10:00 · 607 views

BT 05 - PS - GD 9.1

2019-05-14 19:14:07 · 633 views

BT 04 - PS - GD 9.1

2019-05-11 18:43:33 · 977 views

BT 03 - PS - GD 9.1

2019-05-09 15:59:37 · 733 views

BT 02 - PS - GD 9.1

2019-05-07 14:27:36 · 732 views

BT 1 - PS - GD 9.1

2019-05-04 00:54:04 · 562 views

Bài tập cuối kì

2019-04-14 16:40:04 · 758 views

BT 03 - Pr 46.1 - Việt Hoàng

2019-04-06 09:58:37 · 938 views

BT 02 - Premiere 46.1 - Việt Hoàng

2019-03-30 12:34:18 · 702 views

BT 01 - Premiere 46.1 - Việt Hoàng

2019-03-24 15:38:01 · 753 views

Bài tập cuối kì - CV motion Graphics

2019-03-17 16:41:48 · 1299 views

You re beautiful Kinetic typography - Việt Hoàng - AE 45.2

2019-03-16 15:14:19 · 2001 views

BTVN 3 - AE - 45.2

2019-03-06 23:42:52 · 739 views

BTVN 2 - AE - 45.2

2019-03-02 14:59:07 · 1462 views

BTVN 1 - AE - 45.2

2019-02-26 21:56:35 · 698 views

BTVN 6 - PS - Việt Hoàng - 42.6

2018-12-23 15:27:26 · 647 views

BTVN 5 - PS - Việt Hoàng - 42.6

2018-12-23 15:21:06 · 1277 views

Bài tập cuối kì - PS - Việt Hoàng - 42.6

2018-12-23 15:10:49 · 945 views

Bài tập cuối kì - Việt Hoàng - AI 42.3

2018-12-21 15:06:14 · 837 views

BTVN 4 - AI - Việt Hoàng - 42.3

2018-12-12 13:12:23 · 670 views

BTVN 3 - PS - Việt Hoàng - 42.6

2018-12-09 13:31:08 · 1429 views

BTVN 2 - PS - Việt Hoàng - 42.6

2018-12-08 11:35:41 · 1349 views

BTVN 3 - AI - Việt Hoàng - 42.3

2018-12-07 13:53:49 · 782 views

BTVN 2 - AI - Việt Hoàng - 42.3

2018-12-05 14:20:27 · 1325 views

BTVN Buổi 1 - PS - Việt Hoàng - 42.6

2018-12-02 13:00:56 · 885 views

BTVN Buổi 1 - AI - Việt Hoàng - 42.3

2018-11-30 14:27:28 · 1148 views

Thiết kế chuyên sâu 9.1
Thiết kế chuyên sâu
Số buổi đã học: 0 /10
Số Topic đã hoàn thành: 23 /26

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 1 [PS]

BT 1 - PS - GD 9.1

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 2 [PS]

BT 02 - PS - GD 9.1

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 3 [PS]

BT 03 - PS - GD 9.1

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 4 [PS]

BT 04 - PS - GD 9.1

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 5 [PS]

BT 05 - PS - GD 9.1

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 6 [PS]

BT 06 - PS - GD 9.1

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 1 [AI]

Có con mèo chẳng còn thương chiếc lá là la la

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 2 [AI]

BT 02 - AI - GD 9.1 - Hoàng

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 3 [AI]

Portrait illustration - GD 9.1 - Hoangf

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 4 [AI]

BT 04 - AI - GD 9.1 Hoangf

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 5 [AI]

Birthday card - GD 9.1 hoangf

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 6 [AI]

Game Title - BT 06 - GD 9.1 Hoangf

FUNDAMENTAL - BUỔI 2

BT 02 - Fd - GD 9.1 - VHoangf

FUNDAMENTALS - BUỔI 5

BT 05 - Fd - GD 9.1 - VHoangf

FUNDAMENTALS - BUỔI 6

BT 06 - Fd - GD 9.1 - VHoangf

FUNDAMENTALS - BUỔI 7

BT 07 - Fd - GD 9.1 - VHoangf

FUNDAMENTALS - BUỔI 8

BT 08 - Fd - GD 9.1 - VHoangf

FUNDAMENTALS - BUỔI 10

BT 10 - Fd - GD 9.1 - VHoangf

FUNDAMENTALS - BUỔI 9

BT 09 - Fd - GD 9.1 - VHoangf

FUNDAMENTALS - BUỔI 11

FUNDAMENTALS - BUỔI 15

ReDesign Logo - V.Hoang ft A Thành

Bài Thực Hành Cuối Môn FUNDAMENTAL

BTCK - Fundamental - GD 9.1

Indesign buổi 1

Magazine Layout - Vhoangf GD 9.1

Indesign buổi 2

Indesign buổi 3

BT 03 - InDesign Vhoangf GD 9.1

indesign buổi 4

PR - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 46.1
Premiere
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Trương Kiều Anh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BVN buổi 1

BT 01 - Premiere 46.1 - Việt Hoàng

BVN Buổi 2

BT 02 - Premiere 46.1 - Việt Hoàng

BVN Buổi 3

BT 03 - Pr 46.1 - Việt Hoàng

Bài giữa kì - Buổi 4

Bài cuối kì - Buổi 8

Bài tập cuối kì

Xem bằng
AE 45.2
After Effects
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

[BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI AFTER EFFECTS

BTVN 1 - AE - 45.2

[BUỔI 2] VẬN TỐC CHUYỂN ĐỘNG

BTVN 2 - AE - 45.2

[BUỔI 3] KINETIC TYPOGRAPHY

BTVN 3 - AE - 45.2

[BUỔI 4] CAMERA VÀ CHUYỂN CẢNH

You re beautiful Kinetic typography - Việt Hoàng - AE 45.2

[BUỔI 8] BÀI TẬP CUỐI KHÓA

Bài tập cuối kì - CV motion Graphics

Xem bằng
PS 42.6
Photoshop
Giảng viên:
Huyền Thanh
Trợ giảng:
Bùi Quang Sơn
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

BTVN buổi 1

BTVN Buổi 1 - PS - Việt Hoàng - 42.6

BTVN buổi 2

BTVN 2 - PS - Việt Hoàng - 42.6

BTVN buổi 3

BTVN 3 - PS - Việt Hoàng - 42.6

BTVN buổi 4

BTVN buổi 5

BTVN 5 - PS - Việt Hoàng - 42.6

BTVN buổi 6

BTVN 6 - PS - Việt Hoàng - 42.6

BTCK

Bài tập cuối kì - PS - Việt Hoàng - 42.6

Xem bằng
AE - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 42.3
Illustrator
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Lưu Như Ngọc Thảo
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

[BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

BTVN Buổi 1 - AI - Việt Hoàng - 42.3

[BUỔI 2] TẠO HÌNH NÂNG CAO

BTVN 2 - AI - Việt Hoàng - 42.3

[BUỔI 3] TYPOGRAPHY

BTVN 3 - AI - Việt Hoàng - 42.3

[BUỔI 4] BÀI TẬP GIỮA KÌ

BTVN 4 - AI - Việt Hoàng - 42.3

[BUỔI 5 + 6] LOGO VÀ INFOGRAPHIC

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Bài tập cuối kì - Việt Hoàng - AI 42.3

Xem bằng