Hoàng

@yul

6 tuổi đã vào lớp 1

Hà Nội

Đang làm tại
bed
Học tại
Cô lô mi
Dự án đã thực hiện
43 dự án
Số lượt xem
44964 lượt
Số lượt thích
69 lượt
Số lượt Featured
22 lượt
Thành viên từ
18/11/2018
Lần cuối Online
26-07-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BT 03 - InDesign Vhoangf GD 9.1

2019-08-13 18:25:48 · 653 views

Magazine Layout - Vhoangf GD 9.1

2019-08-08 18:51:04 · 2724 views

BTCK - Fundamental - GD 9.1

2019-07-31 16:40:11 · 890 views

ReDesign Logo - V.Hoang ft A Thành

2019-07-20 19:13:27 · 731 views

BT 09 - Fd - GD 9.1 - VHoangf

2019-07-09 19:15:29 · 657 views

BT 10 - Fd - GD 9.1 - VHoangf

2019-07-09 17:56:57 · 686 views

BT 08 - Fd - GD 9.1 - VHoangf

2019-07-04 17:14:06 · 607 views

BT 07 - Fd - GD 9.1 - VHoangf

2019-07-02 17:47:09 · 725 views

BT 06 - Fd - GD 9.1 - VHoangf

2019-06-27 23:47:36 · 794 views

BT 05 - Fd - GD 9.1 - VHoangf

2019-06-27 22:31:58 · 1006 views

BT 02 - Fd - GD 9.1 - VHoangf

2019-06-18 16:45:24 · 1079 views

Game Title - BT 06 - GD 9.1 Hoangf

2019-06-06 17:40:07 · 731 views

Birthday card - GD 9.1 hoangf

2019-06-04 17:15:06 · 939 views

BT 04 - AI - GD 9.1 Hoangf

2019-06-04 16:37:33 · 880 views

Portrait illustration - GD 9.1 - Hoangf

2019-05-30 17:52:36 · 1632 views

BT 02 - AI - GD 9.1 - Hoàng

2019-05-28 18:22:34 · 999 views

Có con mèo chẳng còn thương chiếc lá là la la

2019-05-25 17:36:17 · 834 views

BT 06 - PS - GD 9.1

2019-05-16 18:10:00 · 650 views

BT 05 - PS - GD 9.1

2019-05-14 19:14:07 · 716 views

BT 04 - PS - GD 9.1

2019-05-11 18:43:33 · 1105 views

BT 03 - PS - GD 9.1

2019-05-09 15:59:37 · 847 views

BT 02 - PS - GD 9.1

2019-05-07 14:27:36 · 783 views

BT 1 - PS - GD 9.1

2019-05-04 00:54:04 · 595 views

Bài tập cuối kì

2019-04-14 16:40:04 · 907 views

BT 03 - Pr 46.1 - Việt Hoàng

2019-04-06 09:58:37 · 1006 views

BT 02 - Premiere 46.1 - Việt Hoàng

2019-03-30 12:34:18 · 795 views

BT 01 - Premiere 46.1 - Việt Hoàng

2019-03-24 15:38:01 · 876 views

Bài tập cuối kì - CV motion Graphics

2019-03-17 16:41:48 · 1505 views

You re beautiful Kinetic typography - Việt Hoàng - AE 45.2

2019-03-16 15:14:19 · 2273 views

BTVN 3 - AE - 45.2

2019-03-06 23:42:52 · 823 views

BTVN 2 - AE - 45.2

2019-03-02 14:59:07 · 1714 views

BTVN 1 - AE - 45.2

2019-02-26 21:56:35 · 757 views

BTVN 6 - PS - Việt Hoàng - 42.6

2018-12-23 15:27:26 · 702 views

BTVN 5 - PS - Việt Hoàng - 42.6

2018-12-23 15:21:06 · 1536 views

Bài tập cuối kì - PS - Việt Hoàng - 42.6

2018-12-23 15:10:49 · 1077 views

Bài tập cuối kì - Việt Hoàng - AI 42.3

2018-12-21 15:06:14 · 899 views

BTVN 4 - AI - Việt Hoàng - 42.3

2018-12-12 13:12:23 · 710 views

BTVN 3 - PS - Việt Hoàng - 42.6

2018-12-09 13:31:08 · 1490 views

BTVN 2 - PS - Việt Hoàng - 42.6

2018-12-08 11:35:41 · 1655 views

BTVN 3 - AI - Việt Hoàng - 42.3

2018-12-07 13:53:49 · 833 views

BTVN 2 - AI - Việt Hoàng - 42.3

2018-12-05 14:20:27 · 1552 views

BTVN Buổi 1 - PS - Việt Hoàng - 42.6

2018-12-02 13:00:56 · 1359 views

BTVN Buổi 1 - AI - Việt Hoàng - 42.3

2018-11-30 14:27:28 · 1232 views

Thiết kế chuyên sâu 9.1
Thiết kế chuyên sâu
Số buổi đã học: 0 /10
Số Topic đã hoàn thành: 23 /26

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 1 [PS]

BT 1 - PS - GD 9.1

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 2 [PS]

BT 02 - PS - GD 9.1

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 3 [PS]

BT 03 - PS - GD 9.1

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 4 [PS]

BT 04 - PS - GD 9.1

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 5 [PS]

BT 05 - PS - GD 9.1

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 6 [PS]

BT 06 - PS - GD 9.1

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 1 [AI]

Có con mèo chẳng còn thương chiếc lá là la la

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 2 [AI]

BT 02 - AI - GD 9.1 - Hoàng

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 3 [AI]

Portrait illustration - GD 9.1 - Hoangf

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 4 [AI]

BT 04 - AI - GD 9.1 Hoangf

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 5 [AI]

Birthday card - GD 9.1 hoangf

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 6 [AI]

Game Title - BT 06 - GD 9.1 Hoangf

FUNDAMENTAL - BUỔI 2

BT 02 - Fd - GD 9.1 - VHoangf

FUNDAMENTALS - BUỔI 5

BT 05 - Fd - GD 9.1 - VHoangf

FUNDAMENTALS - BUỔI 6

BT 06 - Fd - GD 9.1 - VHoangf

FUNDAMENTALS - BUỔI 7

BT 07 - Fd - GD 9.1 - VHoangf

FUNDAMENTALS - BUỔI 8

BT 08 - Fd - GD 9.1 - VHoangf

FUNDAMENTALS - BUỔI 10

BT 10 - Fd - GD 9.1 - VHoangf

FUNDAMENTALS - BUỔI 9

BT 09 - Fd - GD 9.1 - VHoangf

FUNDAMENTALS - BUỔI 11

FUNDAMENTALS - BUỔI 15

ReDesign Logo - V.Hoang ft A Thành

Bài Thực Hành Cuối Môn FUNDAMENTAL

BTCK - Fundamental - GD 9.1

Indesign buổi 1

Magazine Layout - Vhoangf GD 9.1

Indesign buổi 2

Indesign buổi 3

BT 03 - InDesign Vhoangf GD 9.1

indesign buổi 4

PR - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 46.1
Premiere
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Trương Kiều Anh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BVN buổi 1

BT 01 - Premiere 46.1 - Việt Hoàng

BVN Buổi 2

BT 02 - Premiere 46.1 - Việt Hoàng

BVN Buổi 3

BT 03 - Pr 46.1 - Việt Hoàng

Bài giữa kì - Buổi 4

Bài cuối kì - Buổi 8

Bài tập cuối kì

Xem bằng
AE 45.2
After Effects
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

[BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI AFTER EFFECTS

BTVN 1 - AE - 45.2

[BUỔI 2] VẬN TỐC CHUYỂN ĐỘNG

BTVN 2 - AE - 45.2

[BUỔI 3] KINETIC TYPOGRAPHY

BTVN 3 - AE - 45.2

[BUỔI 4] CAMERA VÀ CHUYỂN CẢNH

You re beautiful Kinetic typography - Việt Hoàng - AE 45.2

[BUỔI 8] BÀI TẬP CUỐI KHÓA

Bài tập cuối kì - CV motion Graphics

Xem bằng
PS 42.6
Photoshop
Giảng viên:
Huyền Thanh
Trợ giảng:
Bùi Quang Sơn
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

BTVN buổi 1

BTVN Buổi 1 - PS - Việt Hoàng - 42.6

BTVN buổi 2

BTVN 2 - PS - Việt Hoàng - 42.6

BTVN buổi 3

BTVN 3 - PS - Việt Hoàng - 42.6

BTVN buổi 4

BTVN buổi 5

BTVN 5 - PS - Việt Hoàng - 42.6

BTVN buổi 6

BTVN 6 - PS - Việt Hoàng - 42.6

BTCK

Bài tập cuối kì - PS - Việt Hoàng - 42.6

Xem bằng
AE - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 42.3
Illustrator
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Lưu Như Ngọc Thảo
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

[BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

BTVN Buổi 1 - AI - Việt Hoàng - 42.3

[BUỔI 2] TẠO HÌNH NÂNG CAO

BTVN 2 - AI - Việt Hoàng - 42.3

[BUỔI 3] TYPOGRAPHY

BTVN 3 - AI - Việt Hoàng - 42.3

[BUỔI 4] BÀI TẬP GIỮA KÌ

BTVN 4 - AI - Việt Hoàng - 42.3

[BUỔI 5 + 6] LOGO VÀ INFOGRAPHIC

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Bài tập cuối kì - Việt Hoàng - AI 42.3

Xem bằng