Nguyễn Việt Hùng

@thanghungkhi

Thiết kế không chỉ là đam mê, thiết kế còn là Design

1

Đang làm tại
Hà Nội
Học tại
FPT
Dự án đã thực hiện
14 dự án
Số lượt xem
6059 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Thành viên từ
11/02/2016
Lần cuối Online
15-01-2023
Liên hệ
Kỹ năng
Portfolio on Color ME

2022-06-17 08:25:13 · 17 views

Portfolio on Color ME

2022-06-17 08:25:13 · 7 views

Portfolio on Color ME

2022-06-17 08:25:13 · 6 views

Portfolio on Color ME

2022-06-17 08:25:13 · 1 views

Portfolio on Color ME

2022-06-17 08:25:13 · 3 views

Portfolio on Color ME

2022-06-17 08:25:13 · 2 views

Bài viết 1

2022-04-03 13:46:04 · 14 views

test

2021-08-10 19:34:58 · 349 views

test

2021-08-09 20:44:23 · 231 views

test

2021-07-31 22:03:50 · 1081 views

My Project

2021-03-13 11:51:11 · 370 views

@andn

2021-03-13 11:50:54 · 1243 views

test

2021-02-28 11:40:06 · 1334 views

Test

2019-11-19 12:21:04 · 1401 views

STUDY PACK Hà Nội - Danh sách chờ
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 77.1
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 77.1
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 77.1
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 74.2
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI - Danh Sách Chờ
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ
Photoshop
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
eColorME
ECOLORME
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI - Danh Sách Chờ
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
DP - Danh Sách Chờ (Sài Gòn)
Digital Painting - Sài Gòn
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
COLORME TEMPORARY
Photoshop
Giảng viên:
COLOR ME
Trợ giảng:
COLOR ME
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
COLORME TEMPORARY
Photoshop
Giảng viên:
COLOR ME
Trợ giảng:
COLOR ME
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
COLORME TEMPORARY
Photoshop
Giảng viên:
COLOR ME
Trợ giảng:
COLOR ME
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
COLORME TEMPORARY
Photoshop
Giảng viên:
COLOR ME
Trợ giảng:
COLOR ME
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
COLORME TEMPORARY
Photoshop
Giảng viên:
COLOR ME
Trợ giảng:
COLOR ME
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
COLORME TEMPORARY
Photoshop
Giảng viên:
COLOR ME
Trợ giảng:
COLOR ME
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
COLORME TEMPORARY
Photoshop
Giảng viên:
COLOR ME
Trợ giảng:
COLOR ME
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
COLORME TEMPORARY
Photoshop
Giảng viên:
COLOR ME
Trợ giảng:
COLOR ME
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK 2019 Hà Nội - K45
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0