ĐẶNG DUY SONG TÙNG

Living in 0

Đang làm tại
C'est Si Bon
Học tại
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - NEU
Dự án đã thực hiện
12 dự án
Số lượt xem
4507 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Số lượt Featured
3 lượt
Thành viên từ
09/03/2021
Lần cuối Online
30-05-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Mixed Berries Smoothies

2022-07-01 18:26:23 · 11 views

btvn 6

2022-07-01 12:39:21 · 11 views

btvn 5

2022-06-24 18:14:13 · 46 views

Sour prom

2022-06-22 18:12:32 · 23 views

Revenge Dress

2022-06-17 16:47:41 · 16 views

Mean Girls

2022-06-14 22:59:46 · 40 views

illustrator

2022-06-10 08:57:36 · 39 views

MANNEQUIN ART

2021-04-22 20:14:55 · 1334 views

The Birth of Venus

2021-04-14 23:37:22 · 559 views

wonderland

2021-04-08 11:30:24 · 1670 views

Sunmi

2021-04-05 20:29:21 · 282 views

Pé Mèo

2021-03-31 21:33:40 · 476 views

AI 89.3 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BTVN BUỔI 1

illustrator

BTVN BUỔI 2

Mean Girls

BTVN BUỔI 3

Revenge Dress

BTVN BUỔI 4

Sour prom

BTVN BUỔI 5

btvn 5

BTVN BUỔI 6

btvn 6

BÀI TẬP CUỐI KỲ

Mixed Berries Smoothies

Xem bằng
PS 73.9 (Trường Chinh)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Xuyến
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN BUỔI 1

Pé Mèo

BTVN BUỔI 2

Sunmi

BTVN BUỔI 3

wonderland

BT GIỮA KỲ

The Birth of Venus

BTVN BUỔI 6

BT CUỐI KỲ

MANNEQUIN ART

Xem bằng