Vũ Trọng Lương

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
AMES English
Học tại
Bucknell University
Dự án đã thực hiện
8 dự án
Số lượt xem
210 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Thành viên từ
14/06/2021
Lần cuối Online
23-07-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Liên hệ
Kỹ năng
Bài tập cuối môn - ID 90.1

2022-07-28 19:12:06 · 10 views

Trong Luong - BTVN Buoi 5 - ID 90.1

2022-07-25 16:35:27 · 20 views

Trong Luong - BTVN Buoi 5 - PR 90.1

2022-07-22 17:10:01 · 36 views

Trong Luong - BTVN Buoi 4 - ID 90.1

2022-07-18 00:16:33 · 26 views

Trong Luong - BTVN Buoi 2 - Premiere 90.1

2022-07-13 15:42:31 · 43 views

Trong Luong - BTVN Buoi 2 - ID 90.1

2022-07-12 02:54:28 · 15 views

Trong Luong - BTVN Buoi 1 - Premiere 90.1

2022-07-08 12:08:39 · 16 views

BTVN #1

2022-07-06 16:49:15 · 44 views

ID 90.1 (Online)
InDesign
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN #1

BTVN BUỔI 2

Trong Luong - BTVN Buoi 2 - ID 90.1

BTVN BUỔI 4

Trong Luong - BTVN Buoi 4 - ID 90.1

BTVN BUỔI 5

Trong Luong - BTVN Buoi 5 - ID 90.1

BTVN BUỔI 6

BÀI TẬP CUỐI MÔN

Bài tập cuối môn - ID 90.1

Xem bằng
PR 90.1 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

BTVN Buổi 1

Trong Luong - BTVN Buoi 1 - Premiere 90.1

BTVN Buổi 2

Trong Luong - BTVN Buoi 2 - Premiere 90.1

BTVN Giữa kỳ

Trong Luong - BTVN Buoi 5 - PR 90.1

BTVN Cuối kỳ

Xem bằng
PS 1-1 (Online)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 1-1 (Online)
Illustrator
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0