Tạ Hữu Toàn

@Tạ Toàn

Living in Hà Nội

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
22 dự án
Số lượt xem
6035 lượt
Số lượt Featured
3 lượt
Thành viên từ
29/11/2021
Lần cuối Online
20-03-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Final Lesson

2022-08-26 09:14:17 · 200 views

Lesson4

2022-08-22 08:28:02 · 30 views

Lesson3

2022-08-14 17:24:58 · 25 views

Lesson2

2022-08-07 10:41:34 · 60 views

Lesson1

2022-08-03 19:57:24 · 45 views

Lesson8

2022-03-10 23:05:36 · 98 views

Lesson5

2022-03-02 22:11:05 · 79 views

Lesson4

2022-02-28 19:16:43 · 134 views

Lesson3

2022-02-24 03:53:49 · 70 views

Lesson2

2022-02-20 20:35:31 · 130 views

Lesson1

2022-02-17 00:40:45 · 250 views

BTCK

2022-01-26 22:14:09 · 9 views

BTVN6

2022-01-23 05:23:12 · 5 views

BTVN4

2022-01-17 12:38:27 · 75 views

BTVN3

2022-01-12 22:04:13 · 557 views

BTVN2

2022-01-09 09:42:26 · 95 views

BTVN1

2022-01-05 07:58:30 · 709 views

BTCK

2021-12-30 09:11:36 · 1194 views

BTVN5

2021-12-22 02:17:36 · 807 views

BTVN4

2021-12-20 20:44:00 · 128 views

BTVN 2

2021-12-13 05:03:29 · 1084 views

BTVN

2021-12-08 08:26:42 · 251 views

UI 91.1 (Online)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Thị Thuý Nga
Trợ giảng:
Nguyễn Xuân Ánh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN Buổi 1

Lesson1

BTVN Buổi 2

Lesson2

BTVN Buổi 3

Lesson3

BTVN Buổi 4

Lesson4

BTCK

Final Lesson

Xem bằng
ID 85.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mai Lan Hương
Trợ giảng:
Lê Ngọc Diệp
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN Buổi 1 - Làm quen với InDesign

Lesson1

BTVN Buổi 2 - Typography

Lesson2

BTVN Buổi 3 - Layout

Lesson3

BTVN Buổi 4 - Color

Lesson4

BTVN BUỔI 5

Lesson5

BTCK

Lesson8

Xem bằng
AI 84.1 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

[BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

BTVN1

[BUỔI 2] TẠO HÌNH NÂNG CAO

BTVN2

[BUỔI 3] TYPOGRAPHY

BTVN3

[BUỔI 4] BÀI TẬP GIỮA KÌ

BTVN4

[BUỔI 6] INFOGRAPHIC

BTVN6

BÀI TẬP CUỐI KÌ

BTCK

Xem bằng
PS 83.1 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Hiếu Nguyễn
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN 1

BTVN

BTVN 2

BTVN 2

BTVN 3

BTVN 4

BTVN4

BTVN 5

BTVN5

BTCK

BTCK

Xem bằng