Vương Nghiệp Thuận

Living in 0

Dự án đã thực hiện
30 dự án
Số lượt xem
385 lượt
Số lượt thích
5 lượt
Thành viên từ
05/02/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
btck

2022-10-06 16:34:26 · 21 views

btgk

2022-09-29 16:09:02 · 6 views

btvn2

2022-09-24 11:00:24 · 11 views

Btvn1

2022-09-23 23:16:01 · 4 views

btvn3

2022-08-20 14:43:42 · 2 views

btvn2

2022-08-05 17:06:52 · 51 views

btvn1

2022-08-04 18:02:12 · 10 views

full bài nộp

2022-08-02 20:09:17 · 8 views

10 trang

2022-08-02 20:07:19 · 14 views

btvn1

2022-07-12 21:02:51 · 6 views

btck

2022-07-02 21:35:49 · 15 views

btgk

2022-06-25 22:52:25 · 9 views

btvn1

2022-06-18 10:11:40 · 19 views

btck

2022-06-09 15:41:43 · 10 views

stop motion

2022-06-01 21:56:40 · 42 views

btck

2022-05-10 23:38:15 · 25 views

btgk

2022-04-28 00:53:55 · 19 views

btvn2

2022-04-20 11:43:25 · 2 views

btvn1

2022-04-14 08:55:15 · 12 views

btck

2022-04-06 22:42:34 · 22 views

btvn5

2022-04-04 11:22:22 · 5 views

btvn4

2022-03-27 13:40:08 · 13 views

btvn3

2022-03-24 16:10:30 · 5 views

BTVN2

2022-03-19 10:46:48 · 16 views

BTVN1

2022-03-15 22:01:07 · 6 views

BTCK

2022-03-15 11:34:32 · 4 views

btvn4

2022-03-03 09:30:10 · 7 views

btvn3

2022-02-27 07:02:47 · 6 views

BTVN2

2022-02-21 21:35:45 · 8 views

BTVN B1 - Vương Nghiệp Thuận - AI

2022-02-16 21:59:31 · 7 views

Pt 92.91 SG
Photography
Giảng viên:
Lê Hữu Hưởng
Trợ giảng:
Nguyễn Thành Trung
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN#01

Btvn1

BTVN#02

btvn2

BTGK

btgk

Bài Tập Cuối Kì

btck

UI 91.1 (Online)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Thị Thuý Nga
Trợ giảng:
Nguyễn Xuân Ánh
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

BTVN Buổi 1

btvn1

BTVN Buổi 2

btvn2

BTVN Buổi 3

btvn3

BTVN Buổi 4

BTCK

ID 90.71 SG
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền
Trợ giảng:
Nguyễn Võ Phương Đài
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

Bài tập về nhà buổi 1

btvn1

Bài giữa khóa

10 trang

Bài cuối khóa

full bài nộp

ID DANH SÁCH CHỜ SG
InDesign
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
GD - Danh Sách Chờ (Sài Gòn)
Thiết kế chuyên sâu
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
ID DANH SÁCH CHỜ SG
InDesign
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP 89.2 (Online) (Hà Nội)
PowerPoint
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Nguyễn Hà My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN Tuần 1

btvn1

BTVN Tuần 2

btgk

BTVN tuần 3

btck

Xem bằng
PR 88.32 SG
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Đức Thanh
Trợ giảng:
Trần Minh Đạt
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /2

BTCK

btck

BT Stop motion

stop motion

AE 87.31 SG
After Effects
Giảng viên:
Đinh Hồng Ngọc
Trợ giảng:
Nguyễn Du Giang Niekđăm
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN Buổi 1

btvn1

BTVN Buổi 2

btvn2

BT GIỮA KỲ

btgk

BT CUỐI KỲ

btck

Xem bằng
PS 86.9 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Nguyễn Hải Long
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN Photoshop B1

BTVN1

BTVN Photoshop B2

BTVN2

BTVN Photoshop B3

btvn3

BTVN Photoshop B4

btvn4

BTVN Photoshop B5

btvn5

BTCK

btck

Xem bằng
PS DANH SÁCH CHỜ SG
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 85.312 ONLINE SG
Illustrator
Giảng viên:
Võ Chí Tài
Trợ giảng:
Rosie
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BÀI TẬP BUỔI 1

BTVN B1 - Vương Nghiệp Thuận - AI

BÀI TẬP BUỔI 2

BTVN2

BÀI TẬP BUỔI 3

btvn3

BÀI TẬP GIỮA KHÓA

btvn4

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

BTCK

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

Xem bằng
STUDY PACK Sài Gòn - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0