Nguyễn Phương Anh

Living in Hà Nội

Dự án đã thực hiện
17 dự án
Số lượt xem
203 lượt
Thành viên từ
23/02/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2023-03-02 17:55:20 · 53 views

BTVN GK

2023-02-22 17:26:01 · 8 views

BTVN B3

2023-02-17 19:12:34 · 2 views

BTVN B2

2023-02-15 16:44:27 · 14 views

BTVN B1

2023-02-10 18:52:57 · 10 views

BTCK

2022-06-07 00:06:47 · 29 views

BTVN B5

2022-06-04 00:10:52 · 5 views

BTVN B4

2022-05-28 18:20:48 · 17 views

BTVN B3

2022-05-28 09:24:34 · 12 views

BTVN B2

2022-05-19 22:28:27 · 18 views

BTVN B1

2022-05-16 17:35:26 · 10 views

Bài tập cuối khóa

2022-04-16 13:38:58 · 4 views

BTVN B5

2022-04-10 16:23:19 · 1 views

BTVN B4

2022-03-31 15:44:00 · 5 views

BTVN B3

2022-03-31 13:46:06 · 6 views

BTVN B2

2022-03-26 12:38:42 · 3 views

BTVN B1 - Nguyễn Phương Anh

2022-03-21 21:38:18 · 6 views

UI 97.2 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Thị Thuý Nga
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN Buổi 1

BTVN B1

BTVN Buổi 2

BTVN B2

BTVN Buổi 3

BTVN B3

BTVN Buổi 4

BTVN GK

BTVN Buổi 8

BTCK

Xem bằng
PS 88.9 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Họe Mi
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

Buổi 1: Kiến thức cơ bản

BTVN B1

Buổi 2: Typography

BTVN B2

Buổi 3: Màu sắc

BTVN B3

Buổi 4: Bố cục

BTVN B4

Buổi 5: Blend

BTVN B5

Buổi 6: Ấn phẩm

BTCK

Xem bằng
AI 86.8 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN B1

BTVN B1 - Nguyễn Phương Anh

BTVN B2

BTVN B2

BUỔI 3

BTVN B3

BUỔI 4

BTVN B4

BUỔI 5

BTVN B5

CUỐI KỲ

Bài tập cuối khóa

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0