Nguyễn Bá Đôn
Dự án đã thực hiện
13 dự án
Số lượt xem
128 lượt
Thành viên từ
17/03/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Movie Launching

2022-05-06 20:00:22 · 11 views

King & Wardens in the Age of Dragon

2022-05-05 17:51:38 · 15 views

Movie Poster

2022-05-04 18:07:58 · 11 views

Paddling

2022-04-29 15:04:55 · 9 views

Cafe

2022-04-28 16:54:59 · 25 views

Coffee Life

2022-04-27 18:27:45 · 19 views

Merry Christmas

2022-04-26 18:03:29 · 15 views

OUR END

2022-04-22 18:20:31 · 2 views

Homework 3

2022-04-21 18:03:02 · 5 views

Gigi Hadid

2022-04-20 18:37:21 · 1 views

Bài luyện uốn cong

2022-04-19 17:17:04 · 5 views

Cay lắm zồi

2022-04-15 15:30:16 · 3 views

BTVN 1

2022-04-14 14:48:34 · 7 views

AI 87.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

[AI - BTVN] - BUỔI 1

BTVN 1

[AI - BTVN] - BUỔI 2

Bài luyện uốn cong

[AI - BTVN] - BUỔI 3

Homework 3

[AI - BTVN] - BUỔI 4

Merry Christmas

[AI - BTVN] - BUỔI 5

Cafe

[AI - BTVN] - BUỔI 6

King & Wardens in the Age of Dragon

Xem bằng
PS 87.9 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hiếu Nguyễn
Trợ giảng:
Đông Chí Nguyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BÀI TẬP BUỔI 1

Cay lắm zồi

BÀI TẬP BUỔI 2

Gigi Hadid

BÀI TẬP BUỔI 3

OUR END

BÀI TẬP BUỔI 4

Coffee Life

BÀI TẬP BUỔI 5

Paddling

BÀI TẬP BUỔI 6

Movie Poster

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Movie Launching

Xem bằng