Ngô Phương Thảo
Dự án đã thực hiện
8 dự án
Số lượt xem
357 lượt
Số lượt thích
6 lượt
Số lượt Featured
4 lượt
Thành viên từ
26/05/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BTVNB4

2022-07-30 12:48:19 · 67 views

BTVNB7

2022-07-01 17:28:07 · 13 views

BTVNB6

2022-06-29 15:46:41 · 25 views

BTVNB5

2022-06-24 18:11:58 · 15 views

BTVNB4

2022-06-22 17:20:30 · 75 views

BTVNB3

2022-06-17 11:01:33 · 38 views

BTVNB2

2022-06-13 10:32:29 · 101 views

BVNB1

2022-06-10 19:04:14 · 23 views

DP 90.1 (Online)
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Hồng Châu
Trợ giảng:
Trịnh Thanh Hà
Số buổi đã học: 7 /16
Số Topic đã hoàn thành: 1 /8

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 2

BTVN Buổi 3

BTVN Buổi 4

BTVNB4

BTVN Buổi 5

BTVN Buổi 6

Bài tập giữa kỳ

Bài tập cuối kỳ

AI 89.3 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BTVN BUỔI 1

BVNB1

BTVN BUỔI 2

BTVNB2

BTVN BUỔI 3

BTVNB3

BTVN BUỔI 4

BTVNB4

BTVN BUỔI 5

BTVNB5

BTVN BUỔI 6

BTVNB6

BÀI TẬP CUỐI KỲ

BTVNB7

Xem bằng
DP - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Digital Painting - Hà Nội
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0