Tìm kiếm
Tạ Thu Phương
Dự án đã thực hiện
12 dự án
Số lượt xem
219 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
16/06/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2022-09-24 20:28:04 · 5 views

BTVN buổi 4

2022-09-15 17:25:14 · 15 views

BTVN Buổi 3

2022-09-13 17:46:13 · 11 views

BTVN buổi 2

2022-09-08 18:11:40 · 17 views

BTVN buổi 1

2022-09-06 16:21:51 · 15 views

Bài cuối kì

2022-07-28 15:20:06 · 29 views

Bai cuối kì

2022-07-28 10:18:03 · 22 views

Bài 4

2022-07-19 14:27:07 · 15 views

Bai 3

2022-07-14 12:55:05 · 19 views

Collage

2022-07-13 23:40:08 · 25 views

Bài tập 2

2022-07-12 10:45:28 · 30 views

Bài tập 1

2022-07-06 15:05:34 · 16 views

ID 92.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Ngọc Diệp (GD)
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN buổi 1

BTVN BUỔI 2

BTVN buổi 2

BTVN BUỔI 3

BTVN Buổi 3

BTVN BUỔI 4

BTVN buổi 4

BTVN BUỔI 5

Bài tập cuối môn

BTCK

Bằng Giỏi
Summer Box (HN)
Summer Box
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 90.5 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Dũng
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

[BTVN] - Buổi 1

Bài tập 1

[BTVN] - Buổi 2

Bài tập 2

[BTVN] - Buổi 3

Bai 3

[BTVN] - Buổi 4

Bài 4

[BTVN] - Buổi 6

[BTVN] - Buổi 8

Bài cuối kì

Bằng Giỏi
PS 90.5 (Offline) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Cao Diệu Anh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

Bài tập về nhà buổi 01

Bài tập buổi 2

Bài tập về nhà buổi 03

Collage

Bài tập giữa kì

Bài tập về nhà buổi 05

Bài tập cuối kỳ

Bai cuối kì

Bằng Giỏi