Nguyễn Tường Vi
Dự án đã thực hiện
12 dự án
Số lượt xem
215 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
05/07/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
btvn b5

2022-08-28 21:53:01 · 10 views

btck

2022-08-28 21:24:26 · 22 views

btvn buổi 4

2022-08-16 01:36:07 · 43 views

btvn buổi 3

2022-08-16 01:23:12 · 5 views

btvn buổi 2

2022-08-09 20:09:15 · 8 views

BTVN buổi 1

2022-08-04 19:47:06 · 13 views

BTVN buổi 5

2022-07-30 02:02:04 · 6 views

Bài tập cuối kỳ

2022-07-30 00:40:49 · 26 views

BTVN buổi 1

2022-07-26 22:33:07 · 9 views

BTVN buổi 2

2022-07-26 22:32:04 · 5 views

BTVN buổi 3

2022-07-26 22:30:23 · 35 views

BTVN buổi 4

2022-07-26 22:19:42 · 33 views

AI 91.2 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Linh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

b1

BTVN buổi 1

B2

btvn buổi 2

B3

btvn buổi 3

B4

btvn buổi 4

B5

btvn b5

Bài tập cuối kỳ

btck

Xem bằng
PS 90.2 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Xuyến
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN buổi 1

BTVN BUỔI 2

BTVN buổi 2

BTVN BUỔI 3

BTVN buổi 3

BTVN BUỔI 4

BTVN buổi 4

BTVN BUỔI 5

BTVN buổi 5

BTVN CUỐI KỲ

Bài tập cuối kỳ

Xem bằng