Tìm kiếm
Hà Thị Minh Thi
Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
135 lượt
Thành viên từ
15/07/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BÀI TẬP CUỐI KỲ

2022-08-26 20:51:38 · 14 views

BÀI TẬP BUỔI 05

2022-08-26 17:54:15 · 5 views

BÀI TẬP GIỮA KỲ

2022-08-25 22:35:05 · 8 views

Bài tập cuối kỳ

2022-08-25 16:04:08 · 16 views

BÀI TẬP GIỮA KỲ

2022-08-19 11:24:07 · 15 views

BTVN - Buổi 03

2022-08-12 13:40:05 · 19 views

BTVN - BUỔI 02

2022-08-11 14:39:17 · 9 views

BTVN Buổi 02

2022-08-10 12:57:59 · 11 views

BTVN - BUỔI 01

2022-08-04 11:46:03 · 17 views

BTVN - BUOI 01

2022-08-03 15:29:07 · 21 views

UI 92.1 (Online)
UI - UX
Giảng viên:
Phạm Hồng Phúc
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PR 91.3 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Hoàng Diệu Linh
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN BUỔI 1

BTVN - BUOI 01

BTVN BUỔI 2

BTVN - BUỔI 02

BTVN GIỮA KÌ

BÀI TẬP GIỮA KỲ

BTVN CUỐI KHOÁ

Bài tập cuối kỳ

Bằng Giỏi
AI 91.3 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN - BUỔI 01

BTVN BUỔI 2

BTVN Buổi 02

BTVN BUỔI 3

BTVN - Buổi 03

BÀI TẬP BUỔI 4

BÀI TẬP GIỮA KỲ

BTVN BUỔI 5

BÀI TẬP BUỔI 05

BÀI TẬP CUỐI KỲ

BÀI TẬP CUỐI KỲ

Bằng Giỏi
Summer Box (SG)
Summer Box
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0