Tìm kiếm
Khánh Trang
Dự án đã thực hiện
1 dự án
Số lượt xem
16 lượt
Thành viên từ
20/07/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Liên hệ
Kỹ năng
btvn 1

2022-08-04 14:45:10 · 16 views

DP 92.2 (Offline)
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Cao Diệu Anh
Trợ giảng:
Nguyễn Tuyền
Số buổi đã học: 8 /16
Số Topic đã hoàn thành: 0 /8
Bằng Giỏi
PS 91.2 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Xuyến
Trợ giảng:
Đông Chí Nguyên
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /7