Đỗ Phương Như
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
155 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Số lượt Featured
3 lượt
Thành viên từ
16/08/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
Bài cuối kì

2022-09-25 23:35:39 · 36 views

BÀI GIỮA KÌ

2022-09-24 23:56:56 · 29 views

Bài tập pen tool

2022-09-11 22:30:05 · 34 views

Bài thực hành buổi 3

2022-09-07 23:36:50 · 17 views

BTVN2

2022-09-07 15:33:38 · 25 views

BTVN buổi 1

2022-09-05 11:42:52 · 14 views

AI 92.101 SG
Illustrator
Giảng viên:
Thy Bảo
Trợ giảng:
Lê Trần Huyền Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /5

Buổi 1

BTVN buổi 1

Buổi 2

BTVN2

Buổi 3

Bài thực hành buổi 3

Buổi 5

BÀI GIỮA KÌ

Buổi 8

Bài cuối kì

Bằng Giỏi