Nguyễn Duy Hiếu
Dự án đã thực hiện
7 dự án
Số lượt xem
63 lượt
Thành viên từ
09/11/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN buổi 2

2022-12-30 10:41:12 · 3 views

BTVN buổi 1

2022-12-22 15:55:13 · 22 views

Dự án cuối kì

2022-12-18 10:53:52 · 2 views

BTVN buổi 5

2022-12-10 09:45:16 · 4 views

Bài tập buổi 2

2022-11-30 16:30:54 · 9 views

BTVN buổi 1

2022-11-24 23:49:48 · 7 views

BTVN buổi 1

2022-11-24 23:49:32 · 16 views

AI 96.2 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Linh
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN buổi 1

BTVN BUỔI 2

BTVN buổi 2

:>

4

BTVN B5

BTCK

Xem bằng
Skill Set (HN)
Skill Set
Số buổi đã học: 0 /24
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 95.2 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /4

BTVN buổi 1

BTVN buổi 1

BTVN BUỔI 2

Bài tập buổi 2

BTVN GIỮA KÌ

BTVN buổi 5

BTVN CUỐI KHOÁ

Dự án cuối kì

Xem bằng