Trần Quốc Toản

1

Dự án đã thực hiện
4 dự án
Số lượt xem
112 lượt
Thành viên từ
28/01/2023
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN1

2023-02-17 15:49:17 · 13 views

bt

2023-02-17 13:58:58 · 29 views

BTVN2

2023-02-15 14:54:41 · 13 views

BTVN1

2023-02-10 15:34:31 · 57 views

NewME Starter Pack HN
NewME Starter Pack
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 97.4 (Offline)
Premiere
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /3

BTVB BUỔI 1

BTVN1

BTVB BUỔI 2

BTVN CUỐI KỲ

AE 97.3 (Offline) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Thành
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PS 97.6 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /7

BTVN 1

BTVN1

BTVN 2

BTVN2

BTVN 3

bt

BTVN 4

BTVN 5

BTVN 6

BTCK