Vtc · hành trình tri thức việt · câu chuyện về Colorme

COLOR ME · 2018-05-20 21:49:26 · 4523 lượt xem · 2 bài viết
image - Vtc  ·  hành trình tri thức việt  ·  câu chuyện về Colorme

Ngày 20/05/2018, VTC đưa phóng sự về câu chuyện của colorME.

Bài viết gốc
COLOR ME · 2018-05-20 21:49:26 · 4523 lượt xem · 2 bài viết

Inspiration of the day

Designers are meant to be loved, not to be understood.

Margaret Oscar, designer