Tìm kiếm
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[BUỔI 5] BÀI TẬP VỀ NHÀ
PS 24.4
[BUỔI 5] BÀI TẬP VỀ NHÀ

ĐỀ BÀI: Thiết kế một tấm double exposure.

Nguyễn Kiều Trang
Danh sách các bài đã nộp (10)
Hạn chót Hết giờ
BTVNB5-double exposure

26-05-2017 · 27 views

BTVN buổi 5

26-05-2017 · 55 views

BTVN buổi 5 24.4

26-05-2017 · 52 views

BTVN B5

25-05-2017 · 55 views

Double Exposure

25-05-2017 · 68 views

[PS 24.4]-BTVN

02-06-2017 · 125 views

BTVN Buổi 5

25-05-2017 · 44 views

BTVN 5 - Blend

25-05-2017 · 61 views

BTVN PS buổi 5

26-05-2017 · 29 views

BTVN

26-05-2017 · 70 views