Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 1
PR 102.4 (Offline)
BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 1

Dựng video footage Buổi 1 theo một bài hát

Hoàng Diệu Linh
Danh sách các bài đã nộp (15)
Hạn chót Hết giờ
PR01 - DỰNG VIDEO FOOTAGE

02-07-2023 · 54 views

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 1

02-07-2023 · 22 views

BTVN Pr buổi 1

02-07-2023 · 21 views

BTVN b1

03-07-2023 · 8 views

BTVN

04-07-2023 · 5 views

BTVN buổi 1

04-07-2023 · 24 views

Bài tập về nhà buổi 1

04-07-2023 · 6 views

btvn b1

05-07-2023 · 11 views

BTVN_ PR _1

06-07-2023 · 3 views

BVN 1

07-07-2023 · 30 views

BTVN buổi 1

07-07-2023 · 4 views

BTVN 1

08-07-2023 · 2 views

BTVN B1

08-07-2023 · 2 views

BTVN B1

08-07-2023 · 2 views

Tào Thanh Tùng

15-07-2023 · 1 views