Tran Nhat Thanh
Dự án đã thực hiện
12 dự án
Số lượt xem
270 lượt
Thành viên từ
03/11/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
btvn

2023-07-16 22:31:54 · 21 views

BTVN buổi 2

2023-07-12 13:48:19 · 5 views

BTVN

2023-07-04 02:04:40 · 5 views

btvn

2023-03-15 16:28:57 · 18 views

BTVN

2023-03-10 17:34:56 · 13 views

BTCK

2023-03-05 20:30:40 · 23 views

BTCK

2022-12-18 18:46:06 · 11 views

Btvn

2022-12-15 22:38:16 · 11 views

BTVN buổi 6

2022-12-09 17:36:08 · 28 views

bt giữa kì

2022-12-07 10:53:46 · 67 views

btvn-1

2022-11-30 11:37:29 · 25 views

nộp btvn 2

2022-11-30 10:00:30 · 43 views

UI - Danh sách chờ (Hà Nội)
UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE 103.3 (Offline) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Tiến
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PR 102.4 (Offline)
Premiere
Giảng viên:
Hoàng Diệu Linh
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 1

BTVN

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 2

BTVN buổi 2

BÀI GIỮA KỲ

btvn

BÀI CUỐI KỲ

Xem bằng
PP 98.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Đỗ Mai Chi
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

[BTVN] - Buổi 1

BTVN

làm poster khổ a4 chủ đề tự do

btvn

[BTVN] - Buổi 3

[BTVN] - Buổi 4

[BTVN] - Buổi 5

[BTVN] - Buổi 6+7+8

PP - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT 97.2 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Hoàng Nam Dương
Trợ giảng:
Thân Nữ Nguyệt Nhi
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /2

Bức ảnh ý nghĩa nhất

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

BTCK

AI 96.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 95.6 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

BTVN 1

btvn-1

BTVN 2

nộp btvn 2

BTVN 3

BT GIỮA KÌ

bt giữa kì

BTVN 5

BTVN buổi 6

BTVN 6

Btvn

BT CUỐI KÌ

BTCK

Xem bằng