Tìm kiếm
Phạm Hoàng Thi Hoàng

Living in Hà Nội

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
5698 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
26/09/2018
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2019-03-21 23:10:58 · 685 views

BTCK

2019-03-21 21:36:12 · 505 views

BTVN - B4

2019-03-21 21:34:44 · 555 views

BTVN - B3

2019-03-06 00:09:09 · 503 views

BTVN - B1

2019-02-28 12:32:01 · 583 views

BTCK

2019-01-25 17:00:07 · 514 views

BTCK

2019-01-25 15:48:26 · 543 views

BTVN - B4

2019-01-16 12:47:10 · 458 views

BTVN-B2

2019-01-09 14:52:10 · 743 views

BTVN Buổi 1 - Phạm Hoàng Thi Hoàng - Ai 43.3

2019-01-04 09:05:12 · 609 views

DP 47.2
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Vũ Thanh Quỳnh
Trợ giảng:
Trịnh Thanh Hà
Số buổi đã học: 2 /16
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
Bằng Giỏi
AE 45.2
After Effects
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

[BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI AFTER EFFECTS

BTVN - B1

[BUỔI 2] VẬN TỐC CHUYỂN ĐỘNG

[BUỔI 3] KINETIC TYPOGRAPHY

BTVN - B3

[BUỔI 4] CAMERA VÀ CHUYỂN CẢNH

BTVN - B4

[BUỔI 8] BÀI TẬP CUỐI KHÓA

BTCK

Bằng Giỏi
AI 43.3
Illustrator
Giảng viên:
Ninh Văn Quân
Trợ giảng:
Lưu Như Ngọc Thảo
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /7

BTVN B1

BTVN Buổi 1 - Phạm Hoàng Thi Hoàng - Ai 43.3

BTVN B2

BTVN-B2

BTVN B3

BTVN B4

BTVN - B4

BTVN B5

BTVN B6

BTCK

BTCK

Bằng Khá