Nguyễn Lê Hồng Anh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
neu
Học tại
neu
Dự án đã thực hiện
14 dự án
Số lượt xem
890 lượt
Số lượt thích
23 lượt
Thành viên từ
31/10/2016
Liên hệ
Kỹ năng
btvn buổi 2

2017-02-22 17:03:15 · 36 views

BTVN BUỔI 1

2017-02-17 17:48:18 · 42 views

BTCK

2017-01-18 22:17:37 · 193 views

Btvn

2017-01-16 14:54:15 · 59 views

btvn

2017-01-13 14:12:57 · 53 views

Design magazine cover

2017-01-08 23:37:52 · 68 views

Invitation

2017-01-06 16:48:48 · 35 views

btvn buổi 2

2017-01-06 14:35:03 · 49 views

BT Layout làm trên lớp

2017-01-04 16:54:55 · 49 views

BT cuối kỳ 18.2

2016-12-23 17:32:21 · 99 views

BTVN AI 18.2

2016-12-16 23:02:04 · 50 views

BTVN AI 18.1

2016-12-12 10:58:32 · 69 views

AI 18.2

2016-12-08 14:33:40 · 45 views

BTVN AI 18.1

2016-12-05 15:46:48 · 43 views

PT - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
Photography
Trợ giảng:
Son Pham
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
ID 25.1
InDesign
Giảng viên:
Ninh Văn Quân
Trợ giảng:
Hoàng Hiệp
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
ID 20.2
InDesign
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Cao Anh Quan
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /3

BTVN B1 - Giới thiệu InDesign

BTVN BUỔI 1

BTVN B2 - Lưới và Bố cục

btvn buổi 2

BTVN B3 - Màu sắc

PS 19.2
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Hương Ly
Trợ giảng:
Trần Thị Hương Giang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /9

BTVN BUỔI 1 - CẮT GHÉP

BTVN BUỔI 2 - DÀN LAYOUT

btvn buổi 2

Floral background

Invitation

BTVN BUỔI 3 - THIẾT KẾ BÌA BÁO

Design magazine cover

BTVN BUỔI 4 - Bài tập giữa kì

BTVN BUỔI 5 - DOUBLE EXPOSURE

btvn

BTVN BUỔI 6 - RETOUCH

Btvn

BTVN BUỔI 7 - CV

BÀI TẬP CUỐI KÌ

BTCK

After Effects
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 18.1
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Đức Hải
Trợ giảng:
Ngọc Diễm
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /8

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 1

NỘI QUY LỚP HỌC VÀ LINKS CẦN DÙNG

BÀI TẬP THỰC HÀNH TRÊN LỚP BUỔI 1

BÀI TẬP VỀ NHÀ

BUỔI 3

AI 18.2

[BUỔI 4]

BTVN AI 18.1

BUỔI 5

BUỔI 6