Tìm kiếm
Vũ Kim Châu Giang

Living in 0

Dự án đã thực hiện
9 dự án
Số lượt xem
170 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
23/11/2019
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN buổi 5

2022-07-28 16:32:41 · 13 views

BTVN buổi 4

2022-07-24 20:42:38 · 6 views

BTVN buổi 3

2022-07-16 20:20:35 · 13 views

BTVN buổi 2

2022-07-11 19:16:58 · 50 views

BTVN buổi 1

2022-07-07 18:59:57 · 14 views

BT giữa kì

2022-06-21 00:37:40 · 24 views

BTVN buổi 3

2022-06-21 00:36:13 · 8 views

BTVN buổi 2

2022-06-15 17:48:21 · 20 views

BTVN buổi 1

2022-06-13 21:58:51 · 22 views

AI 90.2 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Linh
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BÀI TẬP BUỔI 1

BTVN buổi 1

BUỔI 2

BTVN buổi 2

B3

BTVN buổi 3

B4

BTVN buổi 4

B5

BTVN buổi 5

BTCK

Bằng Giỏi
AE 89.2 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Thành
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

BTVN buổi 1

BÀI TẬP BUỔI 2

BTVN buổi 2

BÀI TẬP BUỔI 3

BTVN buổi 3

BÀI TẬP GIỮA KHÓA

BT giữa kì

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

PS - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0