Lâm Mỹ Quân

Living in Hồ Chí Minh

TP. HCM

Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
323 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
29/04/2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN 1

2022-06-09 15:36:48 · 18 views

Coco poster

2022-05-06 18:53:20 · 57 views

Bài tập giữa kì

2022-04-28 17:27:44 · 102 views

BTVN2

2022-04-26 13:47:54 · 70 views

BTVN3

2022-04-21 15:45:20 · 13 views

Bài tập buổi 1

2022-04-19 16:57:08 · 8 views

daKafé

2022-04-18 19:04:52 · 23 views

Poster

2022-04-04 23:20:53 · 6 views

BTVN 2

2022-03-24 16:15:02 · 14 views

BTVN Buổi 1

2022-03-21 23:29:52 · 12 views

PP 89.311 ONLINE SG
PowerPoint
Giảng viên:
Huỳnh Vũ Hoài Nhân
Trợ giảng:
Thịnh Lương
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

BTVN Buổi 1

BTVN 1

BTVN BUỔI 2

BTVN BUỔI 3

BTGK

BÀI TẬP CUỐI KỲ

AI 87.71 SG
Illustrator
Giảng viên:
Thy Bảo
Trợ giảng:
Rosie
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BÀI THỰC HÀNH BUỔI 1

Bài tập buổi 1

BÀI THỰC HÀNH BUỔI 2

BTVN2

BÀI TẬP BUỔI 3

BTVN3

BÀI TẬP GIỮA KÌ

Bài tập giữa kì

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Coco poster

Xem bằng
PS 86.31 SG
Photoshop
Giảng viên:
Trần Minh Quang
Trợ giảng:
Nguyễn Đặng Tuyết Trinh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

BTVN buổi 01

BTVN Buổi 1

BÀI TẬP BUỔI 2

BTVN 2

BÀI TẬP BUỔI 3

BÀI TẬP BUỔI 4

BÀI TẬP CUỐI KÌ

daKafé

Xem bằng
STUDY PACK Sài Gòn - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Sài Gòn - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0