Nguyễn thị hằng

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
tự do
Học tại
kiến trúc hà nội
Dự án đã thực hiện
30 dự án
Số lượt xem
4925 lượt
Số lượt thích
34 lượt
Thành viên từ
24/09/2021
Lần cuối Online
20-02-2022
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2022-04-07 11:15:09 · 11 views

thu hà nội

2022-04-06 23:20:11 · 2 views

bài BTCK

2022-04-06 15:50:33 · 2 views

báo giấy

2022-04-02 12:04:25 · 1 views

thời trang

2022-04-02 10:47:41 · 1 views

ID1

2022-03-19 16:54:20 · 5 views

ALTARA

2022-03-12 16:14:05 · 6 views

thức ăn cho chó

2022-03-05 17:33:58 · 3 views

BTTH

2022-03-03 17:44:54 · 4 views

phương tiện

2022-02-26 14:26:59 · 2 views

Cân bằng

2022-02-24 18:12:16 · 1 views

Black friday

2022-02-15 17:58:30 · 1 views

bt

2022-02-10 17:20:08 · 1 views

Bt

2022-02-08 18:53:06 · 2 views

bt7

2022-01-25 09:11:53 · 1 views

bt6

2022-01-22 18:49:16 · 63 views

bt6

2022-01-22 18:47:50 · 51 views

bt4

2022-01-18 05:49:38 · 0 views

bai tap b2

2022-01-11 13:14:35 · 239 views

1

2022-01-08 13:56:00 · 622 views

BT

2021-12-30 12:54:24 · 132 views

btvn6

2021-12-25 16:11:01 · 782 views

btvn5

2021-12-22 13:02:21 · 674 views

btvn4

2021-12-19 21:40:09 · 804 views

BTVN3

2021-12-16 09:50:23 · 324 views

bài tập cuối môn

2021-12-02 15:33:13 · 176 views

btvn6

2021-11-24 22:48:37 · 284 views

BTVN5

2021-11-23 08:55:23 · 192 views

BTVN4

2021-11-19 18:41:28 · 139 views

BTVN2

2021-11-14 19:58:12 · 400 views

Thiết kế chuyên sâu GD 25.1
Thiết kế chuyên sâu
Giảng viên:
Huyền Thanh
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 29 /35

BTVN BUỔI 1

BTVN Buổi 2

BTVN2

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 4

BTVN4

BTVN Buổi 5

BTVN5

BTVN Buổi 6

btvn6

BTCK

bài tập cuối môn

PS - BUỔI 1

PS - BUỔI 2

PS - BUỔI 3

BTVN3

PS - BUỔI 4

btvn4

PS - BUỔI 5

btvn5

PS - BUỔI 6

btvn6

PS - BÀI CUỐI MÔN

BT

FD Buổi 1

1

FD Buổi 2

bai tap b2

FD Buổi 4

bt4

FD Buổi 6

bt6

FD Buổi 7

bt7

FD Buổi 8

Bt

FD Buổi 10

bt

FD Buổi 11

Black friday

FD Buổi 12

Cân bằng

FD Buổi 13

phương tiện

FD Buổi 14

FD Buổi 15

BTTH

FD Buổi 16

thức ăn cho chó

FD BÀI TẬP CUỐI MÔN

ALTARA

BTVN Buổi 1

ID1

BTVN Buổi 2

thời trang

BTVN Buổi 3

báo giấy

BTVN Buổi 4

thu hà nội

BTVN Buổi 5

BTVN Buổi 6

bài BTCK

BTCK

BTCK