Nguyễn Vũ Quỳnh Như

@nvquynhu

Living in Seoul

Seoul

Đang làm tại
Gmoneytrans
Học tại
HongIk University Graduate School
Dự án đã thực hiện
14 dự án
Số lượt xem
324 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
16/04/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2022-06-30 19:48:43 · 39 views

BTCK

2022-06-30 19:45:35 · 11 views

BTGK After Effect

2022-06-19 15:14:34 · 23 views

BTNV buổi 3

2022-06-17 23:27:32 · 10 views

BTGK - Airbnb Landing Page

2022-06-17 21:50:00 · 33 views

BTVN buổi 3

2022-06-17 20:14:16 · 25 views

BTVN buổi 2

2022-06-15 22:42:18 · 23 views

BTVN buổi 2

2022-06-13 22:20:26 · 31 views

BTVN buoi 1

2022-06-12 22:17:53 · 15 views

BTVN buổi 1

2022-06-10 11:46:00 · 49 views

Bài tập cuối kỳ - Premiere

2022-06-04 20:01:41 · 22 views

BÀI TẬP GIỮA KỲ

2022-06-01 21:39:18 · 8 views

Nguyen Vu Quynh Nhu - BT2

2022-05-21 09:00:01 · 4 views

Bài tập buổi 1 - Nguyễn Vũ Quỳnh Như

2022-05-14 23:05:37 · 31 views

UI 89.2 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Xuân Ánh
Trợ giảng:
Lưu Viết Huy
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

Bài tập về nhà buổi 1

BTVN buổi 1

BTVN buổi 2

BTVN buổi 2

BTVN buổi 3

BTVN buổi 3

BTVN buổi 4

BTGK - Airbnb Landing Page

BTVN cuối khoá

BTCK

Xem bằng
AE 89.1 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

Bài Tập Buổi 1

BTVN buoi 1

Bài Tập Buổi 2

BTVN buổi 2

Bài Tập Buổi 3

BTNV buổi 3

Bài tập Giữa Kỳ

BTGK After Effect

Bài tập Cuối Kỳ

BTCK

Xem bằng
PR 88.3 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Phạm Hồng Hạnh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN Buổi 1

Bài tập buổi 1 - Nguyễn Vũ Quỳnh Như

BTVN Buổi 2

Nguyen Vu Quynh Nhu - BT2

BTVN Giữa kỳ

BÀI TẬP GIỮA KỲ

BTVN cuối kỳ

Bài tập cuối kỳ - Premiere

Xem bằng