Đỗ Hoàng Vũ
Dự án đã thực hiện
15 dự án
Số lượt xem
426 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
02/06/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN buoi 2

2022-10-05 18:19:20 · 4 views

bai tap vn buoi 1

2022-09-30 18:12:52 · 14 views

btvn buoi 5

2022-07-31 16:21:59 · 182 views

bt cuoi ki

2022-07-30 23:39:54 · 18 views

btvn buoi 4

2022-07-24 09:02:44 · 7 views

btvn buoi 3

2022-07-22 11:28:26 · 9 views

btvn buoi 2

2022-07-14 10:01:27 · 18 views

chibi

2022-07-11 22:44:35 · 8 views

bai tap cuoi khoa

2022-07-02 15:31:05 · 5 views

bt poster

2022-06-29 15:32:23 · 23 views

doctor strange

2022-06-24 12:44:33 · 14 views

Nhóm nhạc KDA

2022-06-22 10:43:39 · 44 views

zeka poster

2022-06-17 08:30:27 · 35 views

halamadrid

2022-06-12 22:18:47 · 27 views

cr7 x John Wick

2022-06-09 21:29:52 · 18 views

PR 93.2 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /4

BTVN BUỔI 1

bai tap vn buoi 1

BTVN BUỔI 2

BTVN buoi 2

BTVN GIỮA KÌ

BTVN CUỐI KHOÁ

Xem bằng
PR - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 90.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BUỔI 1

chibi

B2

btvn buoi 2

B3

btvn buoi 3

B4

btvn buoi 4

B5

btvn buoi 5

CUỐI KỲ

bt cuoi ki

Xem bằng
PS 89.7 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hiếu Nguyễn
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BTVN 1

cr7 x John Wick

BTVN 2

halamadrid

BTVN 3

zeka poster

BTVN 4

Nhóm nhạc KDA

BTVN 5

doctor strange

BÀI TẬP CUỐI KHOÁ

bt poster

BTCK

bai tap cuoi khoa

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0