Nguyễn Quỳnh Anh
Dự án đã thực hiện
33 dự án
Số lượt xem
609 lượt
Số lượt thích
21 lượt
Số lượt Featured
3 lượt
Thành viên từ
04/06/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Portfolio on Color ME

2022-08-09 16:59:39 · 1 views

Portfolio on Color ME

2022-08-09 16:59:39 · 1 views

Portfolio on Color ME

2022-08-09 16:59:39 · 0 views

Portfolio on Color ME

2022-08-09 16:59:39 · 0 views

Portfolio on Color ME

2022-08-09 16:59:39 · 1 views

Portfolio on Color ME

2022-08-09 16:59:39 · 1 views

Portfolio on Color ME

2022-08-09 16:59:39 · 0 views

Portfolio on Color ME

2022-08-09 16:59:39 · 0 views

Portfolio on Color ME

2022-08-09 16:59:39 · 0 views

Portfolio on Color ME

2022-08-09 16:59:39 · 0 views

Portfolio on Color ME

2022-08-09 16:59:39 · 1 views

Portfolio on Color ME

2022-08-09 16:59:39 · 0 views

Portfolio on Color ME

2022-08-09 16:59:39 · 1 views

Portfolio on Color ME

2022-08-09 16:59:39 · 1 views

Portfolio on Color ME

2022-08-09 16:59:39 · 1 views

Portfolio on Color ME

2022-08-09 16:59:39 · 0 views

Ảnh bìa BTCM

2022-07-31 22:53:07 · 5 views

Bài tốt nghiệp final

2022-07-28 19:57:42 · 21 views

Bài tập buổi 4 BTVN#4

2022-07-19 17:23:47 · 25 views

Bài tập buổi 2 ID

2022-07-14 13:08:20 · 21 views

Bài tập buổi 1

2022-07-07 15:20:27 · 38 views

Bài tập buổi 1

2022-07-01 20:08:58 · 9 views

Bài tốt nghiệp- Nguyễn Quỳnh Anh

2022-07-01 19:42:08 · 15 views

Bài tốt nghiệp

2022-06-30 20:05:41 · 87 views

bài tập buổi 5

2022-06-24 12:47:49 · 72 views

Bài tập buổi 5

2022-06-23 12:41:11 · 41 views

Bài tập buổi 4

2022-06-21 15:37:10 · 53 views

Bài tập buổi 4

2022-06-20 21:24:19 · 47 views

Bài tập buổi 3

2022-06-17 17:30:12 · 24 views

Bài tập buổi 3

2022-06-16 18:05:18 · 26 views

Bài tập buổi 2

2022-06-13 23:53:40 · 27 views

Bài tập buổi 1

2022-06-12 01:22:12 · 40 views

Bài tập buổi 1

2022-06-09 11:49:25 · 50 views

ID 90.1 (Online)
InDesign
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN BUỔI 1

Bài tập buổi 1

BTVN BUỔI 2

Bài tập buổi 2 ID

BTVN BUỔI 4

Bài tập buổi 4 BTVN#4

BTVN BUỔI 5

BTVN BUỔI 6

Ảnh bìa BTCM

BÀI TẬP CUỐI MÔN

Bài tốt nghiệp final

Xem bằng
Summer Box (HN)
Summer Box
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 89.2 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Linh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BÀI TẬP BUỔI 1

Bài tập buổi 1

BUỔI 2

Bài tập buổi 2

BUỔI 3

Bài tập buổi 3

BUỔI 4

Bài tập buổi 4

B5

Bài tập buổi 5

CUỐI KỲ

Bài tốt nghiệp

Xem bằng
PS 89.4 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Họe Mi
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

Buổi 1: Kiến thức cơ bản

Bài tập buổi 1

Buổi 3: Màu sắc

Buổi 3: Màu sắc

Bài tập buổi 3

Buổi 4: Bố cục

Bài tập buổi 4

Buổi 5: Blend

bài tập buổi 5

Buổi 6: Ấn phẩm

Bài tốt nghiệp- Nguyễn Quỳnh Anh

Xem bằng