Chu Ngọc Ngân Giang
Đang làm tại
Hà Nội
Học tại
Đại học Hà Nội
Dự án đã thực hiện
14 dự án
Số lượt xem
299 lượt
Thành viên từ
04/07/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BT cuối kỳ

2022-11-20 13:10:40 · 19 views

BT giữa kỳ

2022-11-14 01:53:38 · 14 views

BTVN Buổi 5

2022-11-13 15:40:33 · 7 views

CV Chu Ngoc Ngan Giang

2022-11-01 13:54:08 · 12 views

BT giữa kỳ

2022-08-20 21:43:33 · 9 views

BTVN Buổi 3

2022-08-11 14:14:26 · 10 views

BTVN Buổi 2

2022-08-09 08:26:40 · 18 views

BTVN Buổi 1

2022-08-04 13:53:36 · 6 views

Bài tập cuối khóa

2022-07-31 11:58:54 · 18 views

BTVN Buổi 5

2022-07-21 01:16:01 · 15 views

BT giữa kỳ

2022-07-19 09:17:37 · 38 views

BTVN Buổi 3

2022-07-14 01:31:15 · 27 views

BTVN Buổi 2

2022-07-11 23:01:37 · 44 views

BTVN Buổi 1

2022-07-06 15:39:38 · 62 views

PP 94.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Nguyễn Hà My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN Buổi 1

CV Chu Ngoc Ngan Giang

Bài tập về nhà buổi 2

BTVN Buổi 3

BT GIỮA KỲ

BT giữa kỳ

BTVN Buổi 5

BTVN Buổi 5

BT Cuối Kỳ

BT cuối kỳ

Xem bằng
AI 91.5 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Dũng
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

[BTVN] - Buổi 1

BTVN Buổi 1

[BTVN] - Buổi 2

BTVN Buổi 2

[BTVN] - Buổi 3

BTVN Buổi 3

[BTVN] - Buổi 4

BT giữa kỳ

[BTVN] - Buổi 5

STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 90.5 (Offline) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Cao Diệu Anh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

Bài tập về nhà buổi 01

BTVN Buổi 1

Bài tập buổi 2

BTVN Buổi 2

Bài tập về nhà buổi 03

BTVN Buổi 3

Bài tập giữa kì

BT giữa kỳ

Bài tập về nhà buổi 05

BTVN Buổi 5

Bài tập cuối kỳ

Bài tập cuối khóa

Xem bằng