Tìm kiếm
Nguyễn Thiện Nhân

Hồ Chí Minh

Dự án đã thực hiện
2 dự án
Số lượt xem
32 lượt
Thành viên từ
26/08/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
btvn 3

2022-09-09 19:08:41 · 11 views

BTVN 2

2022-09-07 16:55:42 · 21 views

AI 92.101 SG
Illustrator
Giảng viên:
Thy Bảo
Trợ giảng:
Lê Trần Huyền Trang
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

Buổi 1

Buổi 2

BTVN 2

Buổi 3

btvn 3

Buổi 5

Buổi 8

Bằng Giỏi
Skill Set (SG)
Skill Set
Số buổi đã học: 0 /24
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Skill Set (SG)
Skill Set
Số buổi đã học: 0 /24
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0