Cao Tiến Mạnh
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
90 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
26/09/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
PR buổi 1

2022-10-28 18:08:29 · 16 views

BTCK

2022-10-23 23:53:30 · 16 views

BTVN5

2022-10-13 01:11:36 · 13 views

BTVN buổi4

2022-10-11 01:00:51 · 34 views

BTVN buổi 2

2022-10-06 00:59:37 · 11 views

PR 94.2 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Nguyễn Linh
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /4

BTVN BUỔI 1

PR buổi 1

BTVN BUỔI 2

BTVN GIỮA KÌ

BTVN CUỐI KHOÁ

Xem bằng
Skill Set (HN)
Skill Set
Số buổi đã học: 0 /24
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 93.5 (Offline) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Cao Diệu Anh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

Bài tập về nhà buổi 01

Bài tập buổi 2

BTVN buổi 2

Bài tập về nhà buổi 03

Bài tập về nhà buổi 04

BTVN buổi4

Bài tập về nhà buổi 05

BTVN5

Bài tập cuối kỳ

BTCK