Tìm kiếm
Bùi Thị Mai

@Bùi Mai

Dự án đã thực hiện
9 dự án
Số lượt xem
353 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
20/10/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN BUỔI 3

2022-12-02 18:42:26 · 26 views

BTVN Buổi 2

2022-11-30 00:09:02 · 56 views

BTVN Buổi 1

2022-11-28 00:10:14 · 35 views

BTCK

2022-11-21 09:14:44 · 21 views

Bản Draft lần 2

2022-11-20 14:22:16 · 11 views

BTVN Buổi 4

2022-11-11 01:25:58 · 55 views

BTVN Buổi 3

2022-11-08 23:59:20 · 62 views

BTVN Buổi 2

2022-11-05 15:11:58 · 24 views

BTVN Buổi 1

2022-10-31 17:15:43 · 63 views

PS 95.6 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Đông Chí Nguyên
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

BTVN 1

BTVN Buổi 1

BTVN 2

BTVN Buổi 2

BTVN 3

BTVN BUỔI 3

BT GIỮA KÌ

DA 2.1
Digital Painting Nâng Cao
Số buổi đã học: 0 /32
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 94.8 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Dũng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

[Buổi 1] Tạo hình cơ bản

BTVN Buổi 1

[Buổi 2] Tạo hình nâng cao

BTVN Buổi 2

[Buổi 3] Typography

BTVN Buổi 3

[Buổi 4] Màu sắc

BTVN Buổi 4

[Buổi 5] Infograph

Bản Draft lần 2

[Buổi 8] Tổng kết

BTCK

Bằng Giỏi