BTVN giữa kì

2023-04-22 22:19:09 · 7 views

BTVN 2

2023-04-15 08:27:47 · 3 views

BTVN 1

2023-04-15 08:24:20 · 2 views

BTVN 1

2023-03-18 00:18:00 · 8 views

Bai tap giua ki

2022-12-07 18:17:53 · 30 views

BTVN 3

2022-12-02 18:59:01 · 18 views

BTVN 2

2022-11-30 17:49:00 · 12 views

BTVN 1

2022-11-30 17:48:27 · 11 views

PR 99.2 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Trương Thảo My
Trợ giảng:
Nguyễn Linh
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

BTVN BUỔI 1

BTVN 1

BTVN BUỔI 2

BTVN 2

BTVN GIỮA KÌ

BTVN giữa kì

BTVN CUỐI KHOÁ

Xem bằng
PP 98.2 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Đỗ Mai Chi
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

[BTVN] - Buổi 1

BTVN 1

[BTVN] - Buổi 2

[BTVN] - Buổi 3

[BTVN] - Buổi 4

[BTVN] - Buổi 5

[BTVN] - Buổi 6+7+8

Xem bằng
AI 96.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 95.6 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /7

BTVN 1

BTVN 1

BTVN 2

BTVN 2

BTVN 3

BTVN 3

BT GIỮA KÌ

Bai tap giua ki

BTVN 5

BTVN 6

BT CUỐI KÌ

Xem bằng