Giáp Anh Tài

@Belgu

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
16 dự án
Số lượt xem
744 lượt
Thành viên từ
27/02/2023
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
btck

2023-05-28 09:45:37 · 20 views

bt giữa kì

2023-05-28 09:43:32 · 7 views

btvn-b1

2023-05-12 21:43:36 · 15 views

BTCK

2023-04-02 10:29:20 · 40 views

BTVN-B6

2023-04-01 22:39:37 · 20 views

BTVN-B5

2023-04-01 02:44:54 · 14 views

btvn-b5

2023-03-30 19:52:28 · 49 views

8 PLANET IN THE SOLAR SYSTEM

2023-03-30 07:07:54 · 98 views

BTVN-B4

2023-03-24 07:05:37 · 50 views

BTVN-B3

2023-03-24 04:51:19 · 22 views

BTVN-B4

2023-03-21 05:08:07 · 77 views

BTVN-B2

2023-03-18 06:17:22 · 36 views

BTVN-B1

2023-03-18 06:15:18 · 27 views

BTVN-B3

2023-03-16 13:39:04 · 61 views

BTVN-B2

2023-03-13 08:18:28 · 153 views

BTVN Buổi 1

2023-03-08 21:30:35 · 55 views

PR 100.4 (Offline)
Premiere
Giảng viên:
Hoàng Diệu Linh
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 1

btvn-b1

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 2

BÀI GIỮA KỲ

bt giữa kì

BÀI CUỐI KỲ

btck

Xem bằng
PR - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
NewME Starter Pack HN
NewME Starter Pack
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 98.4 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN B1

BTVN Buổi 1

BTVN B2

BTVN-B2

BTVN B3

BTVN-B3

BTVN B4

BTVN-B4

BTVN B5

btvn-b5

BTVN B8

8 PLANET IN THE SOLAR SYSTEM

Xem bằng
PS 98.7 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Đông Nguyên
Trợ giảng:
Họe Mi
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

Buổi 1: Cắt ghép tự do

BTVN-B1

Buổi 2: Collage Art

BTVN-B2

Buổi 3: Layout Design

BTVN-B3

Buổi 4: Commercial Product Poster

BTVN-B4

Buổi 5: Graphic Poster

BTVN-B5

Buổi 6: Poster cuối khóa

BTVN-B6

Buổi 7: Bộ ấn phẩm cuối khóa

BTCK

Xem bằng