BTCK

2023-04-02 23:53:12 · 20 views

btck

2023-04-02 21:29:02 · 12 views

btvn-b5

2023-04-02 21:28:21 · 3 views

BTVN-B6

2023-04-01 01:06:33 · 16 views

BTVN-B5

2023-03-26 00:40:54 · 24 views

BTVN-B4

2023-03-25 02:41:28 · 15 views

BTVN-B3

2023-03-23 22:50:24 · 14 views

BTVN-B4

2023-03-21 03:01:01 · 21 views

BTVN-B2

2023-03-19 01:16:10 · 14 views

BTVN-B1

2023-03-19 00:43:20 · 8 views

BTVN- B3

2023-03-16 14:09:05 · 33 views

BTVN-B2

2023-03-13 19:38:05 · 158 views

BTVN- B1

2023-03-09 01:16:15 · 88 views

PR - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
NewME Starter Pack HN
NewME Starter Pack
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 98.4 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN B1

BTVN- B1

BTVN B2

BTVN-B2

BTVN B3

BTVN- B3

BTVN B4

BTVN-B4

BTVN B5

btvn-b5

BTVN B8

btck

Xem bằng
PS 98.7 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Đông Nguyên
Trợ giảng:
Họe Mi
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

Buổi 1: Cắt ghép tự do

BTVN-B1

Buổi 2: Collage Art

BTVN-B2

Buổi 3: Layout Design

BTVN-B3

Buổi 4: Commercial Product Poster

BTVN-B4

Buổi 5: Graphic Poster

BTVN-B5

Buổi 6: Poster cuối khóa

BTVN-B6

Buổi 7: Bộ ấn phẩm cuối khóa

BTCK

Xem bằng