Đặng Nguyễn Diễm Quỳnh

1

Dự án đã thực hiện
17 dự án
Số lượt xem
486 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Số lượt Featured
4 lượt
Thành viên từ
17/02/2024
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN

2024-05-20 10:01:55 · 2 views

BTCK

2024-05-19 14:39:50 · 44 views

Demo BTCK

2024-05-18 14:35:26 · 12 views

BTGK

2024-05-10 23:43:15 · 50 views

BTVN B2

2024-05-04 15:03:57 · 14 views

magazine

2024-04-15 23:33:08 · 27 views

BTVN

2024-04-15 22:14:03 · 3 views

BTCK

2024-04-12 16:36:38 · 6 views

poster

2024-04-10 16:44:41 · 13 views

HW B4

2024-04-03 15:40:42 · 71 views

HW buổi 2

2024-03-27 13:20:24 · 13 views

BTVN buổi 1

2024-03-22 12:57:16 · 138 views

Typographic

2024-03-17 13:41:05 · 4 views

Infographic

2024-03-17 13:17:20 · 16 views

BT buổi 2

2024-03-13 16:28:06 · 11 views

BT giữa kì

2024-03-09 15:08:41 · 40 views

BTVN buổi 1

2024-02-28 13:25:04 · 22 views

PR 114.4 (Offline)
Premiere
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
PP - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP 112.2 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Đức Hoàng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN B1

BTVN B2

BTVN B2

BTVN B3

BTVN

BTGK

BTGK

BTVN B5

Demo BTCK

BTCK

BTCK

Xem bằng
PS 111.7 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Họe Mi
Trợ giảng:
Nguyễn Quang Tuấn
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BTVN 1

BTVN buổi 1

BTVN 2

HW buổi 2

BTVN Buổi 3

magazine

BTVN 4

HW B4

BTVN 5

BTVN

BTVN 6

poster

BTCK

BTCK

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 110.8 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Trương Bá Hùng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

B1 Tạo hình cơ bản

BTVN buổi 1

B2 Tạo hình nâng cao

BT buổi 2

B3 Typography

Typographic

B4 Màu sắc

BT giữa kì

B5 Infographic

B8 Tổng kết

Infographic

Xem bằng