Tìm kiếm
PHẠM THỊ LAN ANH

Where there's a will, there's a way!

Hà Nội

Đang làm tại
Hà Nội
Học tại
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
1907 lượt
Thành viên từ
20/02/2018
Lần cuối Online
23-11-2021
Liên hệ
Kỹ năng
BT GIỮA KHÓAA

2018-09-22 10:58:41 · 636 views

Cover Magazine

2018-09-15 17:36:33 · 639 views

Mất não =

2018-09-15 15:07:29 · 574 views

BTVN BUỔI 3

2018-03-15 18:27:32 · 13 views

BTVN BUỔI 2

2018-03-13 16:04:05 · 23 views

BTVN BUổI 1

2018-03-09 14:21:45 · 22 views

PS 39.6
Photoshop
Giảng viên:
Ba Ba
Trợ giảng:
Phạm Ngọc Anh
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /7

BTVN B1

Mất não =

Bài tập buổi 2 - Thiết kế bìa tạp chí

Cover Magazine

BTVN B3

BTVN B4

BT GIỮA KHÓAA

BTVN B5

BTVN B6

BTCK

PR - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Premiere
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT 33.2
Photography
Giảng viên:
Son Pham
Trợ giảng:
Hà Phương Thảo
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /4

Bạn đã sẵn sàng chưa ???

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 2

BTVN BUỔI 2

BTVN Buổi 3

BTVN BUỔI 3

ID - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
InDesign
Trợ giảng:
Ninh Văn Quân
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
After Effects
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0