Ly

Living in Hà Nội

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
62 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
23/07/2020
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Liên hệ
Kỹ năng
Bài tập buổi 2

2022-10-05 18:49:09 · 13 views

Ly 0
0
BTCK

2022-05-05 17:27:12 · 20 views

Ly 1
0
Kendall Jenner

2022-04-21 12:38:39 · 6 views

Ly 0
0
Ngọc Trinh on Elle

2022-04-20 18:41:29 · 7 views

Ly 0
0
BTVN1

2022-04-14 17:47:11 · 16 views

Ly 0
0
AE 93.2 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

BTVN BUỔI 1

BTVN BUỔI 2

Bài tập buổi 2

BTVN BUỔI 3

BTVN BUỔI 4

BTVN CUỐI KỲ

Xem bằng
PR 88.3 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Phạm Hồng Hạnh
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
PS 87.9 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hiếu Nguyễn
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /7

BÀI TẬP BUỔI 1

BTVN1

BÀI TẬP BUỔI 2

Ngọc Trinh on Elle

BÀI TẬP BUỔI 3

Kendall Jenner

BÀI TẬP BUỔI 4

BÀI TẬP BUỔI 5

BÀI TẬP BUỔI 6

BÀI TẬP CUỐI KÌ

BTCK

AE - Danh Sách Chờ
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI - Danh Sách Chờ
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0