To Hanh Trang

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Chưa
Học tại
NEU
Dự án đã thực hiện
7 dự án
Số lượt xem
8023 lượt
Thành viên từ
28/08/2020
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
bt giữa kì

2021-04-14 18:43:29 · 316 views

btvn b1

2021-04-02 18:26:23 · 540 views

BTCK

2020-10-15 00:48:25 · 1509 views

btb4

2020-10-06 08:09:33 · 1227 views

b3

2020-09-30 22:02:26 · 1511 views

b2

2020-09-28 22:40:44 · 1416 views

BTVN

2020-09-23 22:43:49 · 1504 views

PR 73.5 (Trường Chinh)
Premiere
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Phạm Hồng Hạnh
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /4

BTVN Buổi 1

btvn b1

BTVN B2

BTVN Giữa kì

bt giữa kì

BTVN Cuối kì

PT 71.3
Photography
Giảng viên:
Hồ Thành Đạt
Trợ giảng:
Quang Hiếu
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /1
PR - Danh Sách Chờ
Premiere
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 69.10 (Trường Chinh)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Xuyến
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /7
PS 69.10 (Trường Chinh)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Xuyến
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /7
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ
Photoshop
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 66.1
Illustrator
Giảng viên:
Huyền Thanh
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

Buổi 1 - Làm quen với Illustrator

BTVN

Buổi 2 - Tạo hình nâng cao

b2

Buổi 3 - Typography

b3

Buổi 4 - Màu sắc

btb4

BÀI TẬP CUỐI KÌ

BTCK

Xem bằng