Huỳnh Đông

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Viện Đại Học Mở Hà Nội - HOU
Học tại
Viện Đại Học Mở Hà Nội - HOU
Dự án đã thực hiện
15 dự án
Số lượt xem
14654 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
28/08/2020
Lần cuối Online
26-07-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Double exposure

2020-10-10 19:29:12 · 1207 views

New collection

2020-10-10 09:28:44 · 981 views

New Collection

2020-10-10 09:15:20 · 397 views

New collection

2020-10-10 00:16:49 · 528 views

New collection

2020-10-10 00:16:29 · 905 views

New collection

2020-10-10 00:14:52 · 1988 views

New collection

2020-10-10 00:12:51 · 433 views

New collection

2020-10-10 00:10:32 · 1493 views

tr

2020-10-04 21:30:09 · 1133 views

AA

2020-10-04 00:45:43 · 1098 views

Buoi 2

2020-10-01 19:39:53 · 404 views

Typography

2020-10-01 09:13:25 · 1020 views

Sử dụng Pentool và Pathfinder

2020-09-28 15:39:01 · 1343 views

Buoi 1

2020-09-27 00:58:27 · 1325 views

Buoi 1

2020-09-24 00:17:59 · 399 views

AI 66.1
Illustrator
Giảng viên:
Huyền Thanh
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

Buổi 1 - Làm quen với Illustrator

Buoi 1

Buổi 2 - Tạo hình nâng cao

Sử dụng Pentool và Pathfinder

Buổi 3 - Typography

Typography

Buổi 4 - Màu sắc

tr

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Xem bằng
PS 66.5
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN 1

Buoi 1

BTVN 2

Buoi 2

BTVN 3

AA

BT GIỮA KÌ

New collection

BT BUỔI 5

Double exposure

BT CUỐI KÌ

Xem bằng