Đào Quang Thuận
Dự án đã thực hiện
13 dự án
Số lượt xem
55 lượt
Thành viên từ
29/12/2021
Lần cuối Online
18-02-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN

2022-04-26 15:10:10 · 9 views

BTVN

2022-04-21 11:45:42 · 4 views

BTVN B2

2022-04-17 15:16:34 · 2 views

BTVN b1

2022-04-15 10:34:12 · 9 views

Bai cuoi ki

2022-04-06 12:51:25 · 2 views

btvn

2022-03-29 20:00:43 · 2 views

BTVN B3 AI

2022-03-23 10:30:31 · 5 views

art

2022-03-19 00:27:42 · 1 views

art

2022-03-18 23:08:18 · 3 views

Mockup

2022-03-16 16:19:10 · 8 views

Poster

2022-03-04 20:36:30 · 2 views

Layout design by Đào Quang Thuận

2022-02-22 19:53:13 · 3 views

Collage art

2022-02-19 22:32:21 · 5 views

PT 95.91 SG
Photography
Giảng viên:
Lê Hữu Hưởng
Trợ giảng:
Nguyễn Du Giang Niekđăm
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /3
PR 88.3 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Phạm Hồng Hạnh
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
AE 87.1 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

Bài tập buổi 1

BTVN b1

Bài Tập Buổi 2

BTVN B2

Bài Tập Buổi 3

BTVN

Bài tập Giữa Kỳ

BTVN

Bài tập cuối Kỳ

Xem bằng
AI 86.1 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BUỔI 1

art

BUỔI 2

art

BUỔI 3

BTVN B3 AI

BUỔI 4

btvn

BUỔI 5

CUỐI KỲ

Bai cuoi ki

Xem bằng
PS 85.314 ONLINE SG
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền
Trợ giảng:
Trần Minh Đạt
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

BÀI TẬP BUỔI 1

Collage art

BTVN Buổi 2

BTVN BUỔI 4

Poster

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Mockup

STUDY PACK Sài Gòn - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Sài Gòn - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0